Porovnání analytického a numerického řešení vzpěrné stability profilu z hliníkové slitiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením vzpěrné stability tenkostěnného profilu, vyrobeného z hliníkové slitiny Al 6061.T6. Řešení je provedeno analytickými a numerickými metodami. K numerickému řešení byl využit program Abaqus, fungující na bázi metody konečných prvků. Cílem bylo zjistit maximální zatížení profilu různymi metodami, s jejich následným porovnáním a zhodnocením podle přesnosti, univerzálnosti a časové náročnosti jednotlivých metod.
This bachelor thesis deals with the solution of buckling stability of a thin-walled profile made of aluminium alloy Al 6061.T6. The solution is carried out by analytical and numerical methods. The Abaqus software, based on the finite element method, was used for the numerical solution. The aim was to determine the maximum load on the profile by different methods, following with their comparison and evaluation according to the accuracy, versatility and time requirement of each method.
Description
Citation
BOLEK, R. Porovnání analytického a numerického řešení vzpěrné stability profilu z hliníkové slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaký je vliv hustoty sítě na lokální ztrátu stability? Jakým způsobem byly do modelu zavedeny imperfekce? Byly uvažovány i jiné než imperfekce v geometrii? Jak by se projevilo použití prvku s plnou integrací? Jaký je rozdíl mezi úplnou a částečnou integrací? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO