Elektrická instalace pro rodinný dům s prvky automatizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je seznámení se s problematikou realizace silových a datových rozvodů a systémy pro automatizaci elektrické instalace. Dále definování zásad potřebných pro tvorbu projektové dokumentace elektroinstalace rodinného domu. První část práce se zabývá definicemi a zásadami spojenými s bezpečností a způsoby jejího zajištění, na které je třeba dbát při tvorbě projektové dokumentace. Dále jsou v práci uvedeny podmínky a vybrané způsoby připojení objektu k distribuční síti nízkého napětí, způsoby provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů a systémové elektroinstalace. Druhá část se zabývá zpracováním konkrétního projektu elektroinstalace pro rodinný dům. Obsahem tohoto bodu zadání je návrh instalace silnoproudých a slaboproudých obvodů rodinného domu včetně systémové elektroinstalace. Součástí je také návrh rozvaděče, bleskosvodu a vypracování technické dokumentace v souladu s platnými technickými normami.
The aim of this work is to familiarize with the implementation of power and data distribution and systems for automation of electrical installation. Furthermore, to define the principles necessary for the creation of the project documentation of the electrical installation of a family house. The first part of the thesis deals with the definitions and principles associated with safety and the methods of ensuring it, which must be taken into account when creating project documentation. This theses also deals with the conditions and selected methods of connection of the building to the low-voltage distribution network, methods of execution of high-current and low-current installation and systematic installation . The second part deals with the elaboration of a specific electrical installation project for a family house. The content of this point of the assignment is the design of the installation of the high and low-current circuits of the family house, including the systematic installation. It also includes the design of the electric switchboard, lightning protection system and the preparation of technical documentation in accordance with the applicable technical standards.
Description
Citation
SOUČEK, T. Elektrická instalace pro rodinný dům s prvky automatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Elektrická instalace pro rodinný dům s prvky automatizace. S posudky seznámili komisi vedoucí práce doc. Mastný a oponent Ing. Janík. Student odpověděl na otázky oponenta. Docent Baxant se zeptal na návrh osvětlovacích soustav, student reagoval. Další dotazy měl Ing. Bátora, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO