Vývoj vznětových motorů Tatra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vývojem vznětových motoru TATRA od jejich vzniku až po současnost. Je zaměřena na konstrukci jednotlivých motorů a rozdílnost konstrukce při jejich vývoji. Podává přehled o vlastní konstrukci jednotlivých motorů a jejich technických řešeních. Srovnává konstrukční řešení jednotlivých motorů v časové posloupnosti jejich vzniku a následné výroby Informuje o složení a funkci jednotlivých soustav motorů, změnách v jejich složení a modernizaci. Uvádí příklady odlišností v jednotlivých součástech motorů. Vytváří náhled na problematiku konstrukce motoru jako celku i jednotlivých jeho soustav a následné srovnání vlivu motorů na životní prostředí. Vysvětluje základní pojmy z oblasti konstrukce vznětových motorů a jejich jednotlivých komponentů. Cílem práce je poskytnutí přehledu jednotlivých konstrukčních řešení motorů TATRA v závislosti na čase jejich vzniku a požadavku kladených na vznětové motory v dnešní době.
The bachelor thesis deals with the development of diesel engine TATRA from their inception to the present. It focuse on the construction of engines and construction of the disparity of their development. Gives an overview of their own construction of engines and their technical solutions. Compares the structural design of each engine in a chronological sequence of their formation and subsequent production. Informs on the composition and function of individual systems engines, changes in their composition and modernization. Provides examples of differences in the various engine components. Creating insight on the issue of engine construction as a whole and each of its systems and subsequent comparison of the impact of engines on the environment. Explains the basic concepts from the construction of diesel engines and their components. The theses target is to provide an overview of construction solutions of TATRA engines, depending on the time of their inception and requirements for diesel engines today.
Description
Citation
PAULMICHL, R. Vývoj vznětových motorů Tatra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO