Koncept smart-meteringu pro domácnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými zdroji. V další části práce je provedena zevrubná rešerše stávajících chytrých systému v České republice i zahraničí. V praktické části práce byly změřeny a zhodnoceny 3 komerční chytré zásuvky. Poslední částí práce je návrh konceptu chytré zásuvky založené na mikročipu ADE7753. Následně je podrobně popsána realizace měřícího zařízení.
This bachelor thesis deals with smart-metering of home. The introduction of the thesis deals with the approach of this issue. It then explains the principle of smart socket operation and the possibility of linking smart sockets with renewable sources. In the next part of the thesis there is a thorough search of existing smart systems in the Czech Republic and abroad. In the practical part, 3 commercial smart sockets were measured and evaluated. The last part is the creation of the concept of smart socket-based on microchip ADE7753. Subsequently, the implementation of the measuring device is detaily described.
Description
Citation
KOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-08-29
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Koncept smart-meteringu pro domácnost.Popsal jednotlivé části své práce. Popsal propojení s obnovitelnými zdroji. Shrnul literární rešrži, která je součástí bakalářské práce. Prezantoval praktickou část zaměřenou na prototyp smart-meteru. Popsal napájení protorypu a uvedl popis použitých čidel proudu a napětí. Popsal postup kalibrace. Prezentoval výsledky kontrolního měření. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO