Vliv frekvence zatěžování na únavové vlastnosti konstrukčních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá vlivem frekvence zatěžování na únavu konstrukčních materiálů. Nízkofrekvenční zatěžování (do 200 Hz) nemá ve většině případů na únavové vlastnosti vliv. Vysokofrekvenční zatěžování (1 a více kHz) má velký vliv na mez únavy součástí. Toto ovlivnění se projeví jako zvýšení meze únavy. Např. mez únavy ocelí je významně ovlivněna vysokofrekvenčním zatěžováním, litina naopak není vysokofrekvenčním zatěžováním příliš ovlivněna. Důležitý aspekt při vysokofrekvenčním zatěžování je zvyšující se teplota vzorků v průběhu namáhání. Narůstající teplota vzorků má negativní vliv na únavu materiálů. Významnou součástí zatěžování vysokými frekvencemi je možnost dosažení gigacyklové oblasti únavy (109 a více cyklů), kde dochází k porušení materiálu z oblastí pod povrchem. Toto porušení se nazývá „fish eye“.
This thesis analyse the influence of loading frequency on the fatigue of the structural materials. Low frequency loading (to the 200 Hz) has nearly no influence on the fatigue properties in almost all cases. Hight frequency loading (1 and more kHz) has major influence on the fatigue limit of the structural materials. This interference will disply like increasing of the fatigue limit. For example fatigue limit of steel is more affected by hight frequency loading than the cast-iron. Important aspect at hight frequency loading is rising temperature in the loading process. Rising temperature has negative influence on the fatigue limit of materials. Important aspect of the loading high frequency is possibility to achieved gigacycle regime of the fatigue (109 and more cycles), where should appear crack from below surface. This crack is call „ fish eye".
Description
Citation
KAŠPAR, J. Vliv frekvence zatěžování na únavové vlastnosti konstrukčních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO