Archiv+

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Původní objekt akademické menzy byl postaven roku 1929 jako dílo architekta Vinzenze Baiera, profesora architektury. Z hlediska kontextu se objekt nachází na hranici mezi rušným městem a rozlehlým parkem. Prostory i hmota stavby reagují v abstrahované podobě na přechod mezi městem / ulicí s jasným řádem a přírodou prostřednictvím racionální koncepce dispozic i fasády do ulice a následným rozkladem a iracionalizací vertikální i horizontální směrem do parku. Objekt je tedy určitým zvláštním druhem fragmentárního gradientu a tak je s ním nakládáno i v rámci přestavby na Centrum architektury, propojující archiv moderní architektury a kreativní centrum v jednu instituci.
The original building of the academic canteen was built in 1929 as the work of architect Vinzinger Baier, a professor of architecture. In terms of context, the building is located on the border between a busy city and a vast park. The premises and mass of the building respond in abstraction to the city / street transition with clear order and nature through a rational conception of disposition and facade into the street, and subsequent decomposition and irrationalization both vertically and horizontally towards the park. Thus, the object is a special kind of fragmentary gradient, and so it is handled within the framework of the reconstruction of the Center of Architecture, linking archive of modern architecture and creative center in one institution.
Description
Citation
ŠTUŘÍKOVÁ, B. Archiv+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Štojdl (člen)
Date of acceptance
2018-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO