Elektroencefalografie a audiovizuální stimulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity mozku, takzvanou elektroencefalografii (dále jen EEG), metodami audiovizuální stimulace (dále jen AVS) a zpracováním naměřených dat. Teoretická část diplomové práce se zabývá teorií vzniku EEG signálu, historií i současnými metodami pořizování a zpracování EEG záznamu, teorií AVS a teorií biologické zpětné vazby (biofeedback). Pro měření EEG signálů bez aplikace AVS metod, a s aplikací AVS metod, je použit EEG diagnostický přístroj firmy Alien, jehož vlastnosti jsou v práci popsány. Pro zpracování a analýzu signálu je navržena programová aplikace EEG_xhroze00, která realizuje frekvenční spektrální analýzu pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace FFT, a programová aplikace brain_mapping pro mapování mozkové aktivity (brain mapping) pomocí navrženého algoritmu.
This thesis deals with questions of scanning electric activity of brain,¬ so-called electroencephalograph (undermentioned EEG), methods of audiovisual stimulation (undermentioned AVS) and a data-measurement processing. Theoretical part of the thesis is engaged in a theory of EEG signal creation, history and even in current methods of purchasing and processing of the EEG signal, theory of AVS and a theory of biofeedback. For measuring EEG signal with or without an application of AVS methods has been used EEG diagnostic device by Alien company. Its attributes are described in the thesis as well. For elaboration and analysis has been created a programme aplication EEG_xhroze00.fig which realizes frequency spectrum analysis using Fast Fourier Transform algorithm (FFT) and another programme aplication brain_mapping.fig for mapping activity of brain using designed algorithm.
Description
Citation
HROZEK, J. Elektroencefalografie a audiovizuální stimulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Referát diplomanta: Diplomant referoval o své diplomové práci cca.15min. Prezentaci měl připravenou přehledně a jeho přednes byl velmi zajímavý. Čtení posudků: Vedoucí diplomové práce navrhuje ve svém posudku známku A/94b. Oponent navrhuje B/81b. Oponent práce nemá žádné otázky. Rozprava: Otázka doc. Kozumplík" Jaké vlastnosti musí signál mít, aby spektrální analýza měla smysl? Neboť EEG lze považovat za stochastický signál.": Student s komplikacemi odpověděl. Otázka Ing. Schwarz "Vysvětlete obrazovou matici mozkové aktivity". Student odpověděl s porozumněním. Otázka Ing. Václavík "Jak byla zajištěna zpětná vazba? Jaký cíl byl sledován?". Student odpověděl s porozumněním. Otázka Ing. Vích, " Jaké bylo okno a jak bylo váhováno? Uvažoval jste o vlivu tohoto okna?" : Student odpověděl s porozumněním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO