Řízení synchronního motoru s permanentními magnety s ohledem na jednoduchost realizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou řízení střídavých synchronních elektrických motorů s permanentními magnety. V úvodu je popsáno rozdělení motorů dle konstrukce a se zaměřením na BLDC motor. Dále jsou zde rozebrány metody řízení včetně objasnění pojmů souvisejících se samotným řízením. Jsou zde porovnány výhody a nevýhody jednotlivých metod. Na základě požadavku na jednoduchou realizaci byla zvolena šestikroková komutace. Práce obsahuje simulaci v prostředí Simulink, kde je simulován BLDC motor LINIX 45ZWN24-40 řízený šestikrokovou komutací. Obsahuje srovnání simulovaných průběhů otáček motoru při různých parametrech regulace. Závěr práce se věnuje shrnutí dosažených výsledků a srovnání výsledků ze simulace a z reálných experimentů.
This thesis deals with the problem of control of permanent magnet synchronous motor. The introduction describes division of motors according to the structure and with the stress on the BLDC motor. Control methods are also discussed there including clarification of concepts related to the control itself. The advantages and disadvantages of individual methods are compared. Six-step commutation was chosen based on the simple implementation criterion. The work includes Simulink simulation, simulating the BLDC motor LINIX 45ZWN24-40 controlled by six-step commutation. The thesis contains a comparison of simulated motor speeds at various control parameters. The conclusion of the thesis deals with the possibilities for subsequent implementation.
Description
Citation
VYBÍRAL, O. Řízení synchronního motoru s permanentními magnety s ohledem na jednoduchost realizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO