Efektivní využití průmyslových odpadů ve stavebních materiálech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se věnuje jednomu z aktuálních témat, a to efektivnímu využití průmyslových odpadů ve stavebních materiálech. Teoretická část této práce uvádí změny v legislativě České republiky v oblasti odpadového hospodářství, vysvětluje nejdůležitější pojmy a definuje jednotlivé způsoby nakládání s odpadem. Hlavním cílem této práce bylo zpracování metodického postupu pro efektivní využití průmyslových odpadů. Metodický postup byl sestaven na základě vypracovaného základního souboru možných variant využití odpadů ve stavebnictví a souboru příslušných normativních a legislativních kritérií. Pro lepší orientaci v příslušných normách byla také sestavena tabulka elementárních kritérií. Navrhnutá metodika byl demonstrován na konkrétním příkladu, a to na škváre ze spalovny komunálního odpadu. Škvára byla zkoumána ve dvou prostředích – laboratorní a řízené (s 8 % koncentrací oxidu uhličitého a 80 % relativní vlhkostí) – pro lepší pochopení její chování. Očekávané zrychlení procesu odležení v řízeném prostředí se potvrdilo na základě míry karbonatace. Předpokládané snížení objemových změn vzorků vystavené řízenému prostředí se také potvrdilo.
This bachelor´s thesis deals with one of current topics, namely to effective use of industrial waste in building materials. The theoretical part of this work presents changes in legislation of the Czech Republic in field of waste management system, explains the most important terms and defines each method of waste management. The main goal of this work was to formulate a methodological procedure for efficient use of industrial waste. The methodological procedure was compiled on the basis of elaborated base set of possible variants of waste utilization in the construction sector and a set of corresponding criteria of standards and legislative criteria. A table of elementary criteria has also been compiled for the better orientation in corresponding standards. The proposed methodological procedure was demonstrated on specific example, in fact on slag from municipal waste incineration. The slag was examined in two environments – one with standard laboratory condition and the second with controlled condition (8 % concentration of carbon dioxide and 80 % of relative humidity) – for better understanding of its behaviour. The expected acceleration of the aging process in the environment with controlled condition was confirmed based on the degree of carbonation. The expected reduction of volume changes of the sample exposed to the controlled condition was also confirmed.
Description
Citation
SZÉP, M. Efektivní využití průmyslových odpadů ve stavebních materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Zbyněk Dohnal - předseda, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínky v hodnocení vedoucího i posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Prof. Drochytka: K čemu byste škváru uvedenou v BP použila? Jaký popílek je vhodný pro výrobu pórobetonu? Doc. Rovnaník: Sírany myslíte vyluhovatelné sírany? Odkud je škvára? Otázky členů komise byly zodpovězeny k jejich spokojenosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO