Výroba akvárií Brno Pavlica

Abstract
Tato bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce ze šestého semestru bakalářského studia architektury pozemních staveb. Práce se drží původního návrhu. Zadáním bylo navrhnout objekt, který bude sloužit výrobě a prezentaci velkorozměrových interiérových akvárií společností PAVLICA Akvária, se sídlem v Uherském Ostrohu, a administrativě řízení pobočky. Území, na kterém se má objekt nacházet je označován jako brownfield číslo 0811. Tento prostor se nachází v Brně v Horních Heršpicích. Navržená stavba respektuje terén okolí a svým stupňovitým objemem jej kopíruje. Svým působením stavba reflektuje osobní a profesionální přístup ke každé zakázce. Stavba je dvoupodlažní. V jejím přízemí se nachází showroom, který bude sloužit pro prezentaci společnosti a konání eventů a v druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa pobočky, zázemí zaměstnanců, technické zázemí a samotná výroba včetně skladů.
This bachelors final project is based on an atelier project of the sixth semester of the bachelors study program of architecture of civil engineering. This project is based on the original design. The task was to design an object suitable for production and show of large-sized interior aquarias made by company PAVLICA Akvária, originaly located in Uherský Ostroh, and its administration. The plot, where the object has to be located, is labeled as brownfield no. 0811. This area is situated in Horní Heršpice, Brno. Designed object respects the surrounding terrain and copies it with its staging volume. The building is reflecting personal and profesional approach of the company to every contract. The building is two-storey. On its ground floor, there is situated showroom for presetation of company and for event happenings. On the second floor, there is administration offices, staff facilities, support areas, production itself including stock.
Description
Citation
CHROBÁK, M. Výroba akvárií Brno Pavlica [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Kateřina Bortlová - tajemník, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Petra Matoušková - člen,
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student představil v krátké prezentaci svoji bakalářskou práci: - situace širších vztahů - hmotová koncepce - situace místa stavby - půdorysná řešení jednotlivých podlaží - pohledy, řezy, řezopohledy - vizualizace student reagoval na připomínky z posudků: - příčná a podélná tuhost dřevěné konstrukce - napojení monolitické konstrukce na konstrukci dřevěného panelu - dilatace ŽB konstrukcí rozměrově není nutná - zateplení, tepelné mosty - prostorová tuhost konstrukce - uložení příčných trámků - úroveň parapetu, napojení okna, statické ukotvení okna Student obhájil v odborné rozpravě svoji práci: - odtok vody - založení a izolace stavby, prostupy tepla (výpočet nutná úprava) - vytápění stavby - základová spára, výškové členění - akustika budovy - váha konstrukce s prvky zeleně, povrchová úprava
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO