Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Problematika této bakalářské práce se zabývá termikou elektrických strojů. Konkrétně výpočtem teplotních polí pomocí metody konečných prvků a analytického výpočtu jedné části stroje pomocí náhradního tepelného obvodu. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvoříme 3D model reálného elektrického stroje a následně v programu ANSYS Workbench provedeme teplotní analýzu pomocí metody konečných prvků. Dále provedeme analytický výpočet jedné části stroje, konkrétně statoru, pomocí zjednodušeného náhradního tepelného schématu. Také uskutečníme měření teploty na konkrétním stroji za různých provozních podmínek, jednotlivé výpočty a měření mezi sebou porovnáme.
The issue of this thesis deals with the thermals electrical machines. Specifically, the calculation of temperature fields using the finite element method and analytical calculation of one of the machines with a replacement thermal circuit. Using Autodesk Inventor create a 3D model of the real electric machine and then in the ANSYS Workbench perform thermal analysis using finite element method. Next, perform analytical calculation of one part of the machine, namely the stator, using a simplified thermal replacement scheme. Also, we realize the measurement of temperature on the specific machine under various operating conditions, the calculations and measurements between them compared.
Description
Citation
HORÁLEK, L. Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích. Student popsal výpočet teplotního pole pomocí metody konwčných prvků v programu Ansys. Popsal laboratorní měření skutečného stroje v laboratoři. Popsal jím provedený analytický výpočet oteplení. Uvedl porovnání výsledků. Student zodpověděl dotazy oponenta. Student nevysvětlil rozdíl ve vypočtené a naměřené charakteristice. Měl problém s vysvětlením co to je tepelná časová konstanta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO