Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce zhodnocuje finanční situaci podniku Ireks Enzyma, s.r.o. v letech 2016 až 2020. Práce je rozdělena na 3 části, první z nich představuje teoretickou stránku práce, jako je vysvětlení jednotlivých ukazatelů a výpočtů k nim vedoucím. Tyto znalosti jsou poté prakticky využity v další části, která využívá účetních výkazů podniku a ukazatelů z nich postupně vypočítaných. V poslední, třetí, části je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku pomocí SWOT, PESTEL a Porterovy analýzy. V neposlední řadě následuje ukončení práce souhrnným zhodnocením finanční analýzy podniku Ireks Enyzma, s.r.o. s návrhy možných řešení zjištěných nedostatků.
The bachelor’s thesis is focused on evaluation of selected company’s (Ireks Enzyma, s.r.o.) financial situation during five years - between 2016 and 2020. This thesis is compartmented into three sections: the first one represents theoretical knowledge (such as explanation of the financial analysis indicators) which is then practically used in the next part of the thesis – this (second) part utilises financial statements of the company and indicators calculated from it. In the last, third, part of the bachelor’s thesis, an analysis of both internal and external surroundings of the company is performed - using SWOT, PESTEL and Porter analysis. Last but not least, the thesis is accomplished by a comprehensive financial analysis evaluation of the company Ireks Enzyma, s.r.o., provided with some suggestions of detected deficiencies improvement.
Description
Citation
MUCHOVÁ, V. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Ptáček: Jak se počítá rentabilita vlastního kapitálu? zodpovězeno Ing. Luňáček: Vysvětlete prosím přínosy návrhů multisport karty? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO