Dynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomiky

but.committeeprof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (člen) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (člen) prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (člen)cs
but.defenceDoktorand odpověděl na položené dotazy. Komise hodnotí vystoupení doktoranda kladně. otázky oponentů: - Odborná veřejnost upozorňuje, že podnikatelské subjekty vnímají cirkulární ekonomiku rozdílně. Pro jedny znamená regulatorní přítěž, jež je tlačena ze strany Evropské unie, druzí na ni nahlíží jako na pozitivní normu ve spojení s ekologií a jiní například jako na potenciál pro získání konkurenční výhody. Přestože jsou pohledy podniků na cirkulární ekonomiku různé a mnohdy skeptické, jsem toho názoru, že přechod na ni je nevyhnutelný, pro řadu podniků však bude velice obtížný. Můžete se k těmto konstatováním vyjádřit? - Str. 45: „Jestliže OM obsahuje elementy hodnotové nabídky, vytváření, poskytování, zachycování a komunikace hodnoty, je nezbytné si položit otázku, co je hodnota. Hodnota může být vnímána různými subjekty značně individuálně a nelze stanovit jednoznačnou, univerzálně platnou definici toho, co skutečně hodnota je.“ Dávám k úvaze, že když OM je vázán na podnik, pak tento má dvě základné roviny tvorby hodnoty, a to hodnotu podniku pro vlastníka a hodnotu pro zákazníka. Obě hodnoty by měli respektovat zásady CE; lze tedy vyslovit názor, že hodnota pro zákazníka je obsahem řešení předložené DDP? - Strategie cirkulární ekonomiky – model 9R (str. 57) – „Za cíl z pohledu CE je v modelu považováno dosažení nejvyššího, 10. stupně – R0, úplné odmítnutí spotřeby (Refuse); na nejnižším stupni R9 stojí záchrana odpadu termickým procesem se získáním energie (Recover).“ Lze předpokládat, že model 9R bude specifikován pro různá odvětví, vliv lze předpokládat i z hlediska střídání ekonomických cyklů, cenových relací u energetických zdrojů apod. Jaký je názor autora na současný stav v oblasti energetických zdrojů a CE? - Autor zaměřil řešení své disertační práce na „evropské odvětví výroby a užití dekorativních a informačních systémů“. Vzhledem k tomu, že toto odvětví není součástí zpracovatelského průmyslu dle členění Českého statistického úřadu, je možno blíže náplň činnosti tohoto odvětví vymezit? - Podstatná část podkladových údajů pro řešení dané problematiky byla získána pomocí neformálních a polostrukturovaných rozhovorů, příp. skupinových diskusí. Účastnil se autor některých z nich, příp. připravoval otázky do diskuse? - U podniku ALFA, analyzovaného v první případové studii, je z grafu č. 11 na s. 99 patrný výrazný posun od strategie označené R8 (recyklace) ke strategii R0 (úplné odmítnutí spotřeby). Co je, dle autora práce, hlavní příčinou této změny? - Obdobně u posuzování dynamiky jednotlivých elementů obchodních modelů vybraných podniků, znázorněné v grafu č. 12 na s. 102, je možno se dotázat opět na hlavní příčiny změn? - Mohl byste konkretizovat, jaké kroky by bylo vhodné v budoucnu v oblasti ekonomické a ekologické udržitelnosti realizovat? - Jakým směrem se bude v tomto smyslu ubírat vaše výzkumná práce?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorKrmela, Alešcs
dc.contributor.refereeKožená, Marcelacs
dc.contributor.refereeVáchal, Jancs
dc.contributor.refereeŽivělová, Ivacs
dc.date.accessioned2022-04-30T03:53:59Z
dc.date.available2022-04-30T03:53:59Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce zkoumá dynamiku změn v logice podnikání a architektuře obchodních modelů podniků spojených s implementací aktivit pro udržitelnost, specificky strategií cirkulární ekonomiky, se zaměřením na redukci množství nevyužitých odpadů. Obchodní modely coby abstraktní koncepty logiky podnikání jsou tvořeny dynamicky se měnícími elementy hodnotové nabídky, tvorby, poskytování, zachycování a komunikace vytvářené hodnoty. Podniky jsou tlakem ve společnosti i svém bezprostředním ekosystému motivovány k aktivní implementaci principů a strategií cirkulární ekonomiky do svých obchodních modelů. Disertační práce v konceptuální rovině zachycuje problematiku dynamiky obchodních modelů – co je dynamika obchodního modelu, jak je definována, jakých možných forem nabývá. Explicitně rozšiřuje koncept obchodního modelu pro cirkulární ekonomiku o klíčový element komunikace hodnoty. V aplikační části analyzuje, s využitím zejména případových studií a kvantitativních analýz, dynamiku adaptace obchodních modelů spojenou s implementací strategií cirkulární ekonomiky podniky působícími ve výrobně-zpracovatelských odvětvích a vliv strategií na obchodní modely. Zabývá se adaptací obchodních modelů z časového i obsahového hlediska a zkoumá dynamiku vztahů mezi jednotlivými elementy obchodních modelů. Výzkum vychází z předpokladů Teorie pohledu založeného na pozornosti a Teorie legitimity. Hlavním výstupem disertační práce je návrh metodiky určení dynamiky obchodních modelů při implementaci vybraných strategií cirkulární ekonomiky, s využitím navrhovaného indexu dynamiky obchodního modelu IOMDRi. Metodika umožňuje kvantitativní určení struktury elementů obchodních modelů, kvantitativní určení implementovaných strategií cirkulární ekonomiky a porovnání vlivu vybraných strategií cirkulární ekonomiky na obchodní modely a jejich elementy v rámci podniku, mezi podniky i mezi odvětvími. Aplikována je smíšená výzkumná strategie kvalitativně-kvantitativního charakteru, s využitím zejména případových studií a pozorování uskutečněných ve vybraném evropském zpracovatelském odvětví výroby dekorativních a informačních systémů (DIS), kvantitativních obsahových analýz a dotazníkových šetření.cs
dc.description.abstractThe presented dissertation examines the dynamics of changes in business logic and business models’ architecture associated with the implementation of sustainability related activities, specifically circular economy strategies, with a focus on reducing the amount of unused waste. Business models, being abstract concepts of the business logic, are made up of dynamically changing elements of value proposition, creation, delivery, capture and communication of value created. Businesses are motivated by pressures in society, as well as in their immediate ecosystem, to actively implement circular economy principles and strategies into their business models. The dissertation conceptually captures the issue of business models’ dynamics – what are business models’ dynamics, how are they defined, what possible forms do they take. It explicitly extends the concept of business model for circular economy with a key element value communication. In the application part it analyses, drawing mainly on case studies and quantitative analyses, the evolution of business models’ adaptation related to the implementation of circular economy strategies by companies operating in manufacturing industries, and impact of the strategies on business models. It studies the adaptation of the business models from the temporal and the content point of view. It studies the dynamics of the relations among the elements of business models. The theoretical framework of the dissertation is the Attention Based View Theory, as well as the Legitimacy Theory. The key output of the dissertation is the proposal of a methodology for determining business models’ dynamics through the implementation of selected circular economy strategies. It proposes a business model dynamics index IOMDRi. The methodology allows to quantitatively determine the business models elements’ structure, to quantitatively determine the implemented circular economy strategies, as well as to compare the impact of selected circular economy strategies on the business model and its elements – on a company level, among the companies in a particular industry, and among the industries. A mixed qualitative-quantitative research strategy is applied, using mainly case studies and observations carried out in a selected European manufacturing sector of decorative and information systems (DIS), quantitative content analyses and questionnaire-based surveys.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKRMELA, A. Dynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other138991cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204155
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobchodní modelcs
dc.subjectdynamika obchodního modelucs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectstrategie cirkulární ekonomikycs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectelementy obchodního modelucs
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectbusiness model dynamicsen
dc.subjectsustainabilityen
dc.subjectcircular economy strategiesen
dc.subjectwasteen
dc.subjectelements of business modelen
dc.titleDynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomikycs
dc.title.alternativeBusiness models’ dynamics through implementation of circular economy strategiesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-03-04cs
dcterms.modified2022-03-08-13:37:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid138991en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.04.30 05:53:58en
sync.item.modts2022.04.30 04:13:00en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Krmela stanovisko skolitele DPP2021.pdf
Size:
107.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Krmela stanovisko skolitele DPP2021.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek Kozena doc.pdf
Size:
115.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek Kozena doc.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek Vachal prof.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-opon. posudek Vachal prof.pdf
Collections