Zvýšení účinnosti malého třífázového asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice účinnosti malých asynchronních motorů. Vzhledem k současné tendenci stálého zvyšování účinnosti je toto téma velice aktuální. Jak zvýšit účinnost, a přitom zbytečně nenavyšovat výrobní i materiálové náklady? To je otázka, kterou si dnes klade každý výrobce asynchronních motorů. Tato práce má za cíl přiblížit tuto problematiku a popsat možnosti, kterými je možno se ubírat. Na vybraném asynchronním motoru společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. je provedeno srovnání analytického výpočtu, výpočtu na modelu programem RMxprt a Maxwell 2D a reálného měření, které má poukázat na úskalí, která přináší jednotlivé výpočtové metody. Následně je proveden návrh úprav pro zvýšení účinnosti s výpočtem a srovnáním všech dosažených výsledků.
This bacelor thesis looks into problematics of efficiency of induction elektromotors. Due to present tendence of permanently encreasing efficiency, this topic is very actual. How to encrease efficiency but not to encrease material and production cost too much? This is the daily question of every producer of induction elektromotors. This thesis has a target to bring closer understanding of this problematics and describe alternatives, which is possible to follow. On choosen elektromotor produced by ATAS elektromotory Náchod a.s. is made an comparison of analytic calculate, calculate of software RMxprt and Maxwell 2D and real measuring, which refes about limits of individual calculatin methods. Then the design of changes with new calculate is provided and comparison of all results.
Description
Citation
ŽÁK, O. Zvýšení účinnosti malého třífázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Zvýšení účinnosti malého třífázového asynchronního motoru“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl stručně. Diskuze ukázala, že student má dobré znalosti dané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO