Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce využívá analýzu ekonomických ukazatelů a statistických metod k vyhodnocení současné finanční situace vybraného podniku, včetně vytvoření predikce této situace i pro budoucí roky. V první části této práce jsou uvedena teoretická východiska, která jsou potřebná k pochopení dané problematiky. Druhá, analytická část práce, obsahuje výpočty jednotlivých ukazatelů, které tvoří základ pro poslední část této práce, jejímž úkolem je poskytnout návrhy na vylepšení stávající ekonomické situace a zvýšení konkurenceschopnosti analyzovaného podniku.
This bachelor's thesis uses analysis of economic indicators and statistical methods to evaluate financial situation of the chosen company, including the prediction of this situation for future years. The first part is defined to theoretical bases of economic analysis that are needed to understand this issue. The second part is analytic and contains calculations of indicators, which form the basis for the last part of this work, whose task is to provide suggestions for improvements to the current economic situation and increase the competitiveness of the company.
Description
Citation
KINC, P. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-02-04
Defence
Otázky vedoucího – odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. RNDr. Chvátalová - Jak je v práci řešena SWOT analýza. - odpovězeno. doc. Zich - Jaké jsou vstupy SWOT analýzy. - odpovězeno. doc. Zich - Jak je v práci řešena predikce. - odpovězeno. Ing. Kříž - Jak je definovaný cíl BP. - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO