Adaptace zámku Brtnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Základným cieľom adaptácie zámku je začlenenie zámku do rozvoja turizmu v regióne a zároveň zatraktívnenie zámku a historického mesta pre obyvateľov. Areál vlastného zámku je funkčne rozčlenený do troch centier. Prvé nádvorie tvorí turistické centrum regiónu, druhé nádvorie rekreačné centrum a tretie nádvorie kultúrne centrum. Tri nádvoria obopína korzo obnoveného zámockého parkánu, ktorý zároveň prepája zámocké nádvoria s rekreačným a náučným zámockým parkom, v ktorom sú rozmiestnené rozmanité pavilóny informujúce turistov o historických, architektonických a prírodných hodnotách Brtnice a jej okolia. V parku je takisto umiestnený amfiteáter pre kultúrne a hudobné podujatia. Zámok sa stáva úžasným parkom aktivít vťahujúcim do svojich útrob návštevníkov mestečka i samotných obyvateľov Brtnice. Hlavnou dominantou areálu bude novostavba veže Brtnice, ktorá vyrastá na pôdorysnej stope vyhoretej veže. High-tech architektúra veže púta pozornosť návštevníkov mesta a je prvým bodom prehliadky areálu zámku. Združuje funkcie infocentra, phaenomanie, predajne suvenírov, kaviarne a strešnej záhrady, ktorá je zároveň terasou kaviarne a vyhliadkou. Arkiere veže sú orientované na okolité významné historické pamiatky. Návštevník prechádza obvodovou „galériou poznania“ spoznávajúc krásu Brtnice a jej okolia.
The basic objective is of adaptation of the castle is integration to tourism development in the region and simultaneously make the castle and town more attractive for residents. The resort´s own castle is functionally divided into three centers. The first courtyard is the tourist center of the region, the second courtyard recreation center and third courtyard cultural centre. Three courtyard are surrounded by restored rampart promenade, which also connects the castle courtyard with recreational and educative castle park, in which are stationed various pavilions informing tourists about the historical, architectural and natural values of Brtnice and its environs. In the park is also located amphitheater for cultural and musical events. The castle has become a great park of activities pulling into its bowels town visitors and inhabitants of Brtnice themselves. The main dominant of the complex is new tower Brtnice, which grows on the historic footprint of burnt tower. High-tech architecture of tower attracts visitors of the city and is the starting point of castle viewing. It brings together the functions of the Information Center, phaenomania, souvenir shop, cafe and roof garden, which is also a cafe terrace and outlook. Oriels of tower are oriented to the surrounding important historical monuments. Visitors pass through peripheral “gallery of knowledge” and recognize beauty of the town and its environs.
Description
Citation
KOVÁCS, J. Adaptace zámku Brtnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc.Ing.arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO