Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa zaoberá vytvorením počítačového programu pre výpočet priehybu rotorov elektrických strojov. Úvodná čast popisuje prostý ohyb a možnosti jeho výpočtu. Ďalej je definovaný magnetický ťah a začlenenie jeho vplyvu do výpočtu ohybu. Teoretická čast je ukončená detailným popisom metódy prenosových matíc. Praktická čast sa zaoberá tvorbou a popisom programu vytvoreného v jazyku C++/CLI. Jednotlivé časti sú popísané z hľadiska užívateľa i programátora. V závere práce je pomocou vytvoreného programu spočítaný vzorový príklad a zhodnotené výsledky výpočtu.
Primary aim of work is to develop a computer program for calculating the deflection of the rotors of electrical machines. Introductory section describes the simple deflection and possibilities of calculating it. Further, there is defined magnetic pull and his impact on the calculation of shaft deflection. The theoretical part is completed by a detailed description of the method of transfer matrices. The practical part deals with the creation and description of the program created in C++/CLI. Each part is described in terms of user and programmer. In conclusion, prime example is evaluated by created program and given results of calculation are discussed.
Description
Citation
BLAHÚT, L. Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student v obhajobě své práce představil výsledky, které odráží obsah jeho práce. V prezentaci, stejně jako v bakalářské práci nebyla dostatečně popsána použitá metoda výpočtu. Během obhajoby se student především zaměřil na popis uživatelského rozhraní programu nikoli na způsob, jakým byl vytvořen. Na konci prezentace uvedl závěry, které jsou i v BP a jsou zcela chybné. Dále uvedl, že program je možné dále rozšířit o další typy výpočtu. V programu však chybí možnost načtení zadání rotoru a uložení výsledků výpočtu, což je základ jakéhokoliv programu. Na základě obhajoby a BP komise naznala , že není možné brát tuto práci jako odpovídající k úspěšné obhajobě.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO