Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti MPL TRADING, spol. s r.o. v letech 2017 až 2019, pomocí metody benchmarking. V první části se nachází teoretická východiska, kde jsou specifikovány vybrané ukazatele a pojmy. Druhá část práce obsahuje představení společnosti a její konkurence. Dále následují výpočty finanční analýzy a samotný benchmarking s vybranými konkurenty. Na závěr jsou představeny vlastní návrhy a doporučení na zlepšení situace.
The bachelor's thesis is focused on evaluation of the financial situation of a MPL TRADING company for the period 2017 to 2019, using benchmarking approach. The first part focuses on the theoretical basis, where the selected indicators and terms are specified. The second part contains company's introduction and their competitors. Afterwards follows calculation of financial analysis and benchmarking with chosen competitors itself. The last part presents own proposals and recommendations to improve the situation of the company.
Description
Citation
BALAŽOVIČ, M. Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázka oponentky práce - zodpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. – Proč návrh náboru zaměstnanců není přepojen s vykonanými analýzami? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO