Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti FILÁK, s.r.o. za období 2016 až 2020 a na vytvoření návrhů na zlepšení současné situace. První část práce se zabývá teoretickými východisky, kde jsou popsány metody a jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Druhá část zahrnuje analýzu současného stavu společnosti FILÁK, s.r.o. a porovnání s konkurencí. Poslední část se zabývá navržením opatření na zlepšení současného stavu dle výsledků získaných v analytické části.
The bachelor thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company FILÁK, s.r.o. for the period 2016 to 2020 and on formation of proposals to company’s improvement. The first part of the bachelor thesis deals with theoretical basis, where methods and particular indicators of financial analysis are described. The second part includes analysis of the current state of the company FILÁK, s.r.o. and comparison with the competitor. The last part deals with the suggestion of mesures to improve the current state of company, which are based on the results obtained in the analytical part.
Description
Citation
SOMROVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno Otázky oponenta: Nepoloženo Ing. Heralecký: Doba obratu pohledávek se snižuje, ale doba obratu závazků se zvyšuje, čím je to způsobeno? Jak se podařilo, že se celková zadluženost meziročně snižuje? S ohledem na aktuální inflaci, je ukazatel WACC na přijatelné úrovni? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Jedná se o B2B nebo B2C trh nebo oba? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Jaká je pravidelnost odběratelů? Kolik % odběratelů odebírá pouze jednou a kolik % pravidelně? Bylo by možné zapracovat návrhy pro kategorie dle faktoru četnosti odběru? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO