Správa vývojové dokumentace přes WWW II

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Document server je webová aplikace ovladatelná přes internetový prohlížeč, která má sloužit pro správu vývojových dokumentů. Aplikace je rozdělena do čtyř základních částí: Requirements, Products, Tests a Test Run. Část Requirements slouží pro vkládání požadavků na výrobky. Na základě těchto požadavků se vyrobí produkt, který je evidován v části Products. V části Tests jsou vytvářena zadání testů dle požadavků z části Requirements. Testy jsou pak realizovány s jednotlivými produkty. Výsledky těchto testů eviduje část Test Run. Součástí aplikace je správa uživatelů, připojování příloh k záznamům, tisk a exportování dat do různých formátů, ukládání historie záznamů, filtrování a řazení záznamů, atd. Veškerá data jsou uložena v databázi MySQL, aplikace je napsána ve skriptovacím programovacím jazyce PHP. Data jsou prezentována pomocí šablonovacího systému Smarty, výstup je v jazyce XHTML a k formátování je využito kaskádových stylů CSS. Tato práce popisuje vývoj aplikace. Začátek je věnován návrhu databáze, propojení a vazby jednotlivých tabulek. Přitom je podrobně vysvětlena funkce programu, což je pro správný návrh databáze podstatné. Na databázi je postavena aplikace. Ukázána je zvolená struktura souborů, vztahy skriptů a knihoven funkcí. Vysvětlen je šablonovací systém a rozhraní pro přístup programu do databáze. Nejvíce je v práci věnováno popisu řešení důležitých funkcí aplikace, tj. výpisu záznamů, jejich stránkování, filtrování a řazení, operace se záznamy: ukládání, prohlížení, kopírování, schvalování a práce s historií, kategorie a problémy při udržování konzistentního stromu, export dat do různých formátů. Vždy je nastíněn problém, myšlenka řešení a popis příslušných skriptů. Pro lepší pochopení komplikovaných algoritmů jsou také uváděny ukázky zdrojového kódu.
Document server is a web application controllable by way of web browser. It is meant to serve for the management of development documentation. The application is divided to the four basic parts: Requirements, Products, Tests and Test Run. The section Requirements serves for inserting requirements for products. Product is produced on the basis of these needs and registered in part Products. Test setting is created in the part Tests according to requirements from the part Requirements. Particular products are then tested. The part Test Run registers records of these tests. These are parts of the application: management of users, connecting supplements to records, printing and exportation of data to different formats, saving history of records, filtration and sorting of entries, etc. All the data is saved in the database MySQL. The application is written in scripting language PHP. Data is presented by template system Smarty. The output is in language XHTML. Cascading style CSS is used to formatting. This work describes development of the application. First it is dealing with the proposal of the database, connection and structure of particular tables. The function of the programme is explained in detail at the same time, which is essential for the correct proposal of the database. The application is based on the database. The selected structure of files and relations of scripts to library functions are shown. The template system and the interface for access of the programme to the database are explained. The most attention is paid to the description of solving important functions of the application, i.e. listing of records, their pagination, filtration, sorting and operation with them: saving, browsing, copying, confirmation and work with history, category and problems by upkeep of consistent tree and export of data to various formats. It is always outlined the problem, the idea of solving and the description of appropriate scripts. Samples of source code are also included for better understanding of complicated algorithms.
Description
Citation
GREGÁREK, O. Správa vývojové dokumentace přes WWW II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Co se myslí pod pojmem role uživatele a může uživatel zastávat více rolí? Umožňuje více rolí současná struktura databáze? Případně co by se muselo změnit, aby to bylo možné? Hledal jste při řešení práce komerční nebo volně šiřitelné systémy pro správu projektů (např. phpgroupware)? V čem zejména se vytvořená aplikace od nich odlišuje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO