Modelování ultrazvukového pole metodou konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V první části Diplomové práce jsou popsány fyzikální principy ultrazvuku a základní veličiny ultrazvukového pole. Dále se tato část věnuje matematickému popisu Metody konečných prvku a nastiňuje základní principy ultrazvukové výpočetní tomografie. Druhá část seznamuje s generátorem konečných prvků GMSH a soustředí se na postup při modelování ultrazvukového pole. Představen je také software jehož použitím lze pole modelovat. V poslední části jsou uvedeny příklady modelů.
The first part of the Master´s thesis describes physical principles of ultrasound and fundamental variables of ultrasound field. It also deals with mathematical description of finite element method and outlines basic principles of ultrasound computed tomography. The second part introduces finite elements generator GMSH. This part focuses on the process of ultrasound field simulation and presents software that can be used for field simulation. The last part contains examples of models.
Description
Citation
GÖRINGER, T. Modelování ultrazvukového pole metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. 1. otázka oponenta byla zodpovězena. 2. otázka oponenta byla zodpovězena. Dr.Vondra: Strany krychle jsou odrazive?Kolika kroky je počítán jeden krok?Student odpověděl s mírnou pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO