Architektonická studie nábřeží v Trenčíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V roku 2005 schválili poslanci mesta Trenčín doplnok k územnému plánu mesta, ktorý sa zaoberá modernizáciou železničnej trate. V súčasnej dobe už prebiehajú prípravné práce súvisiace s prekládkou trate, proces modernizácie bude prebiehať niekožko rokov a výrazne zasiahne do centra mesta. Ponúka sa tým možnosť rozšírenia centra k rieke. Videl som pár hmotových štúdií a je jasné, že mesto v tom vidí príležitosť prílevu investícií a kapitálu, možnosť vzniku nových atraktívnych komerčných plôch. Prestavbou centra a nábrežia som sa zaoberal v minulom semestri v rámci preddiplomovej práce nazvanej Trenčín 2020 – štúdia nábrežia a centra. Trenčín potrebuje viac kultúrnych inštitúcií alebo zelene namiesto ďalších obchodno-administratívnych plôch. V meste napríklad chýba divadlo, predstavenia v súčasnosti fungujú v rámci alternatívnej scény prípadne v Okruhovom dome armády. Práve priestor ktorý vznikne posunutím železnice som vybral ako miesto pre nové mestské divadlo a v tejto téme som sa rozhodol pokračovať počas samotnej diplomovej práce. Divadlo som navrhol ako súčasť Centra múzických umení (v súčasnosti pomerne obžúbená téma) a po stranách umiestnil alternatívne divadlo/malú scénu a koncertnú halu. Takéto centrum by mohlo vytvoriť dôstojné kultúrne zázemie pre dôležité krajské mesto. Namiesto zelene ktorá by sa na nábreží redukovala som navrhol park umiestnený pred kultúrnym centrom (na mieste kde dnes leží rozžahlé parkovisko a lokálna železnica – práve v preddiplomovej práci som sa zaoberal redukovaním parkovísk a modernizáciou MHD v prospech zelene a fungovaniu mesta), ktorý vytvára prirodzenú bariéru pred pomerne rušnou komunikáciou v centre. Už počas minulého semestra som si teda určil umiestnenie objektu, vedel som o možných príjazdových komunikáciách, výhžadoch, problémoch. Začal som teda tvarovať hmotu budovy - inšpirovaním sa spôsobom práce mladých dánskych architektov - som nakreslil na mieste pôdorysu kváder a začal ho formovať podža vplyvu okolitých živlov alebo limitov. Tak sa začal vysúvať ostrý „nos“ ponad rieku, ktorý poskytuje výhžad z foyer i z kaviarne umiestnenej na najvyššom podlaží. Tak isto na opačnej strane sa vysúva hmota smerom nahor k mestu, historickému centru, hradu a zároveň rozširuje plochu potrebnú pre administratívne zázemie divadla. Kvôli výraznému foyer sa budova pôdorysne rozširuje smerom k rieke a po stranách spustil rampy ktoré sprístupnia pochôdznu strechu, ktorá poskytuje výhžady na všetky strany, za týmto účelom som k hmote povraziska pripojil malú vyhliadku ukrytú za masívnymi drevenými lamelami. Povrazisko, ktoré musí mať nemalé rozmery a jednoznačnú formu (deformovať jeho minimalistický tvar mi pripadalo umelé, bez pridania ďalšej funkcie) sa mi dlho nepáčilo ako zavŕšenie expresívnej hmoty divadla. Napokon som sa rozhodol pre riešenie rozdielnych materiálov a tým pocitové akoby oddelenie dvoch rozdielnych foriem. Dynamická, nerovnomerne usporiadaná stavba a nad ňou sa vznáša minimalistický kvádrik, ktorý k nej možno patrí a možno je tu iba náhodou. Základná schéma budovy je rozdelená na tri hlavné objemy: foyer – scéna – administratívna a skladová časť. Vstupujeme do foyer na brehu rieky, prechádzame do hžadiska, javisko je priamo napojené a sčasti obklopené skladovacími priestormi. Na vyšších podlažiach je nad foyer hudobná kaviareň s výhžadom na rieku z jednej strany a na scénu divadla zo strany druhej, nad skladovými priestormi sú potom šatne hercov a administratívne oddelenie.
In 2005, city council approved the addition to the city of Trenčín town planning scheme, which deals with the modernization of the railway line. preparatory work is already underway related to the transhipment of the line, the process of modernization will be conducted for several years and will greatly affect the city center. There is the possibility of extending the center to the river. I saw a couple of designs and it is clear that the city sees an opportunity in the influx of investment and capital in the area, the possibility of new attractive commercial zone. I dealt with the reconstruction of the center and the quay in my last semester work entitled Trenčín 2020 - Quay and study center. Trenčín needs more cultural institutions or green instead of other commercial and administrative areas. Trencin is also missing theater building, performances in the present operate within the alternative scene in so called House of army. So i chose the space generated by moving the rail as the location for the new municipal theater and I decided to continue to work on this during the course of the diploma work. I propose theatre as part of the Center of Performing Arts (rather popular topic these days) and i added the alternative arena and a small concert hall on the both sides of theatre, creating a center which could become a decent space for cultural activities for important regional city. Instead of green which would be reduced on the riverbank I proposed green park located in front the cultural center (at the place where today lies vast parking and local train tracks - i dealt with this issue in my previous work), which creates a natural barrier against a relatively busy road in the center. So during the last semester I have already declared the location of the theatre , I have known about the possible access roads, perspectives, problems... Then I started to shape a mass of the building - inspired by the way of work by young Danish architects - I drew a rectangular block and began to form it under the influence of surrounding elements, or limits. So began the erecion of sharp "nose" over the river, which provides a view from the foyer and cafes located on the highest floor. Same nose is on the reverse side of the building facing the city's historic center and the castle, which helps me to extends the area needed for administrative support of theater. Because of the significant design of the foyer the building is extending towards the river and on both sides there are ramps which makes roof accesible for everyone to enjoy the view. At the end the building started to look like a ship stranded on the shore, with desire to reach the water again and sail into the unknown. The basic scheme of the building is divided into three main volumes: the foyer - scene - administrative and warehouse section. Enter the foyer from the river side, walk into the light, the stage is directly connected, and partly surrounded by storage. On the higher floors of the foyer is a music café with a view on the river on the other side of the theater scene are storage spaces are the actors' dressing rooms and administrative department.
Description
Citation
ANDEL, B. Architektonická studie nábřeží v Trenčíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2009-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO