Modelování základních principů komunikačních technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje návrhu 5 laboratorních úloh, v nichž se modelují základní principy komunikačních technologií. Čtenář je nejdříve seznámen s dostupným softwarem pro simulaci síťových technologií. Porovnávají se zde simulátory a emulátory. Pro laboratorní úlohy je zvolen Packet Tracer, software vyvinutý společností Cisco, a síťový analyzátor Wireshark pro zachytávání provozu na lokálním počítači. Dále se popisuje referenční model ISO/OSI pro počáteční uvedení do principu síťové komunikace. Kapitola Směrování vysvětluje základní problematiku vyhledávání síťových cest, obsah směrovacích tabulek a dělení podle typu směrování a skupin směrovacích protokolů. V následující kapitole se podrobně rozebírají jednotlivé komunikační protokoly využité v laboratorních úlohách. Poslední část krátce popisuje realizaci laboratorních úloh. Laboratorní návody jsou uvedeny v přílohách.
This bachelor thesis deals with the design of 5 laboratory tutorials where the basic principles of communication technologies are modelled. A reader is apprised with the available software first for the simulation of network technologies. The simulators and emulators are compared. Packet Tracer, a software developed by the Cisco company, is chosen for the lab exercises and Wireshark, a network protocol analyzer, for the traffic capturing on a local PC. Then the reference model ISO/OSI is described for the basic introduction to the principle of network communication. The Chapter 3 explains the basic problematics of network paths searching, the routing table contents and division according to the type of routing and routing protocols groups. In the next chapter, particular communication protocols used in the labs are analyzed in detail. Final part briefly describes the implementation of all laboratory exercises. Laboratory tutorials are provided in the appendices.
Description
Citation
RUINER, M. Modelování základních principů komunikačních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Co vaše laboratorní úlohy přináší jiného než podobné laboratorní úlohy pro CCNA/CCNP? Analýza reálného provozu a provádí se podrobná analýza. Vychází se z teoretických znalostí. Proč jste v laboratorních úlohách nezakomponoval IPv6? Směrované protokoly ve zvolených verzích neumožňují IPv6. Proč jste ve 4. laboratorní úloze nepoužil protokol HTTPS namísto HTTP? Studenti mohou vidět strukturu stránky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO