Ocelová konstrukce amfiteátru

Abstract
Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce amfiteátru v Proseči. Půdorysné rozměry amfiteátru jsou 55x45 m a výška 13,305 m. Konstrukce se skládá ze 3 primárních příčných vazeb, které jsou od sebe vzdáleny 27,5 m. Primární příčné vazby jsou tvořeny příhradovými vazníky, které jsou kloubově uloženy na sloupech. Primární vazníky jsou propojeny pěti podélnými sekundárními vazníky, které vynášejí terciární vazníky a zároveň tvoří podélné ztužení konstrukce. Sekundární vazníky jsou propojeny příčnými terciárními vazníky po 5,5 m, které slouží pro kotvení střešního pláště. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují střešní větrová ztužidla a podélné vzpěry. Střecha je opláštěna trapézovými plechy SATJAM. Konstrukce je založena na hlubinných základech.
The thesis deals with the design and structural assessment of the steel structure of the amphitheater in Proseč. The dimensions of a floor plan are 55x45 m and the height is 13,605 m. The structure consists of three primary trusses, the distance between them is 27,5 m. The trusses are pin supported by columns. The primary trusses are connected by five secondary trusses, which bear tertiary trusses and at the same time form the longitudinal stiffening of the structure. The secondary trusses are connected by transverse tertiary trusses, which are used for anchoring the roof sheathing. The spatial rigidity of the structure is ensured by roof wind stiffeners and longitudinal struts. The roof is clad with SATJAM trapezoidal sheets. The structure is based on deep foundations.
Description
Citation
BOBEK, T. Ocelová konstrukce amfiteátru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Pilgr, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pokorný (člen) prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (předseda) Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Spáčil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student představil komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a reagoval na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: Prof. Vičan: Konstrukční řešení montážních spojů. Prof. Karmazínová: Styčníky dutých průřezů. Detail styčníku příhradového nosníku z trubkových profilů. Ing. Pilgr: Prolomení pásové trubky vlivem příčného namáhání vnášeného styčníkovým plechem. Ing. Pokorný: Okomentujte postup montáže navržené konstrukce. Ing. Pilgr: Volba jakostního stupně oceli. Ing. Pešek: Objasněte konstrukční řešení kotvení konstrukcea orientace patního plechu s ohledem na směr působících sil. Ing. Pešek: Okomentujte okrajové podmínky konstrukce ve výpočtovém modelu. Prof. Vičan: Globální analýza konstrukcí. Na každou z těchto otázek student odpověděl výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO