Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s nimiž byly realizovány laboratorní a terénní zkoušky. Cílem laboratorních zkoušek bylo vyloučení rozdílu ve výkonech motoru obou traktorů, cílem terénních zkoušek bylo zhodnocení tahových vlastností traktorů s různým typem podvozku. Sledovaným ukazatelem byla především tahová síla, dále tahový výkon, prokluz a spotřeba paliva. Na základě tabulkového a grafického zpracování naměřených hodnot byly vyhodnoceny výsledky.
This master thesis deals with the influence of the type of tractor chassis on its utility properties. For the rating were used tractors John Deere 8 – series with wheel and track chassis, equipped with the same engine and gearbox, which were carried out for laboratory and field tests. The aim of laboratory tests was the exclusion of the difference in engine power of both tractors and the aim of field tests was to evaluate the drawbar properties of tractors with a different type of chassis. The reference parameter was especially drawbar pull, further drawbar power, slip and fuel consumption. Based on the tabular and graphical elaboration of the measured values were evaluated results.
Description
Citation
RAŠOVSKÁ, H. Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
V úvodní části studentka seznámila komisi s důležitými částmi své práce a následně zodpověděla otázky oponenta. Otázky k diplomové práci: Jakým způsobem byla hodnocena tahová síla? Porovnání životnosti pásu a pneumatik. V čem spočívá rozdíl hmotností mezi pásovým a kolovým traktorem? Jaký rozdíl je mezi hodnocenými traktory s ohledem na převodová ústrojí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO