Charakterizace neutronového AmBe zdroje pomocí prahových aktivačních detektorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Pro charakterizaci neznámého zdroje neutronového pole nebo materiálů neznámého složení se využívá neutronová aktivační analýza. Pomocí známých reakcí, které proběhnou v aktivačním detektoru vlivem působení neutronového pole, jejich změřením a vyhodnocením, dokážeme popsat složení zdroje v případě, že známe materiálové složení aktivačního detektoru, nebo naopak neznáme-li materiály, ze kterých je aktivační detektor vyroben, můžeme je zjistit, vložíme-li tento detektor neznámého složení do působení neutronového záření známého původu.
Neutron activation analysis is used to characterize an unknown neutron field source or material of unknown composition. Using known reactions that take place in the activation detector due to the action of the neutron field, their measurement and evaluation, we can describe the composition of the source if we know the material composition of the activation detector, or, conversely, if we do not know the materials from which the activation detector is made, we can find out if we put this detector of unknown composition into the action of neutron radiation of known origin.
Description
Citation
BURIAN, J. Charakterizace neutronového AmBe zdroje pomocí prahových aktivačních detektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Charakterizace neutronového AmBe zdroje pomocí prahových aktivačních detektorů. Vedoucí práce přečetl posudky vedoucího i oponenta. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku položil Ing. Topolánek Ph.D., na důvod, proč bylo přistoupeno k experimentální části tak pozdě. Student na otázku pohotově odpověděl a objasnil své důvody.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO