Polyfunkční dům

Abstract
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území města Jablunkov. Stavební parcela je položena v okrajové části města Jablunkov. Budova je navržena jako samostatně stojící, podsklepená, se třemi nadzemními podlažími. Objekt má navržen konstrukční stěnový systém z vápenopískových tvárnic. Stropní a střešní konstrukce jsou tvořeny z monolitických desek. Zastřešena je pomocí jednoplášťové vegetační ploché střechy. V podzemním podlaží se nachází sklepy pro obyvatele domu, technická místnost, společenská místnost, úklidová místnost, místnost s hlavním rozvaděčem elektrické energie, dílna a sklady. V prvním nadzemním podlaží se nachází lékárna a kavárna. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy kancelářské prostory a v posledním podlaží domu se nachází 4 bytové jednotky. Tři byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk a jeden je řešen jako 3+kk.
The aim of this master´s thesis is to draw up a project documentation for the construction of a multifunctional building in the cadastral area of the Jablunkov town. The building plot is located in the outskirts of the town. The building is designed as a detached unit wit 3 above – ground floors and a cellar. The building has a designed structural wall system made of sand-lime blocks. The ceiling and roof structures are made of monolithic slabs. It is roofed with a single-span vegetated flat roof. In the underground floor there are cellars, a technical room, a day room, a cleaning room, a room with the main electricity distribution board, a workroom and storerooms. On the first floor there is a pharmacy and a café. On the second floor there are office premises and on the top floor there are 4 residential units. Three apartments are designed as 2+kk and one is designed as 3+kk.
Description
Citation
MALYJUREK, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ivana Utíkalová (člen) Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kotol (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda) Ing. et Ing. Aleš Průcha (člen)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Polyfunkční dům. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace: - Vysvětlete jak je kotvena stříška nad balkonem do zdiva atiky z hlediska přenosu zatížení. - Vysvětlete způsob provedení vykonzolované železobetonové desky v místě balkonu. - Jaké jsou požadavky z hlediska akustiky u výtahové šachty u řešeného objektu? Student reagoval na doplňující otázky zkušební komise: - V čem spočívá polyfunkčnost objektu? - Proč je v objektu navržen podhled? - Jak jsou větrány byty? - Jaký profil jste navrhl u řešení stříky (prvek Z3)? Jak je profil namáhán? - Jakou jste uvažoval vazbu v rozích u vápennopískového zdiva? - Jak jste navrhoval parkoviště, resp. počet parkovacích stání? - Jak jste řešil parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO