Příprava realizace sportovní haly u ZŠ v Rajhradě

Abstract
Předmětem diplomové práce je příprava realizace sportovní haly u Základní školy T.G.M. v Rajhradě. Cílem práce je vypracovaní stavebně technologického projektu pro hlavní stavební objekt SO.01 - Sportovní hala, kde je řešena technologie provádění, časové plánování a zdroje pro jeho realizaci. Obsahem práce je zpracování technické zprávy, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby – objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro montáž železobetonového skeletu. Dále je vypracován propočet stavby dle THU, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hluková studie a srovnávací studie pro zvedací mechanismus.
The subject of my diploma thesis is preparation for the implementation of sports hall at the elementary school in Rajhrad. The aim of this thesis is to elaborate construction technology plan for the main building marked SO.01 – Sports hall, focusing on time management, technology, and resources of implementation. The main subject of this thesis is the elaboration of a technical report, a coordination situation of the construction with broader relations of transport routes, a time and financial plan of construction - object, a study of implementation of main technological stages of building, a project of the site equipment, a design of main construction machines and mechanisms, a time plan of main building, a plan of material resources, technological regulations, inspection and testing plan for the implementation of precast concrete frame. Also elaborated are calculation of construction according to THU, an occupational health and safety plan, a noise study and comparative study for a lifting mechanism.
Description
Citation
KRYŠTOF, F. Příprava realizace sportovní haly u ZŠ v Rajhradě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc .Ing. Svoboda Pavel, CSc. (předseda) Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen) Ing. Sedlák Petr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Král Michal (člen)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Diplomant představil svou práci: „Příprava realizace sportovní haly u ŽS v Rajhradě“ Diplomant představil objekt, ze kterého vycházel. Diplomant přednesl zpracování hlavních kapitol své diplomové práce: Studie zařízení staveniště, postup výstavby, finanční porovnání položkového rozpočtu a THU, hluková studie. Diplomant zodpověděl dotazy oponenta. Diplomant velmi dobře zodpověděl dotazy komise ke zpracované diplomové práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO