Návrh a realizace sítě IMS s rozšířenými funkcemi pomocí Open IMS Core.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na architektúru IP Multimedia Subsystem, jej hlavné prvky a rozširujúce funkcie. Ďalej sa zaoberá implementáciou IMS siete v simulačnom prostredí Open IMS Core, ktoré zároveň stručne popisuje. V prvej časti je charakteristika IMS architektúry, rozdelenie na vrstvy a definícia základných prvkov CSCF a HSS. Okrem toho stručne charakterizuje najčastejšie používané komunikačné protokoly a na koniec rozoberá štruktúru identity v IMS. Druhá časť sa venuje open source prostrediu Open IMS Core, stručne definuje jednotlivé funkčné časti a obsahuje zoznam konfiguračných súborov. Tretia časť bližšie zoznamuje s doplnkovými službami, ktoré ponúka architektúra IMS. Charakterizuje ich základné funkcie a spôsob práce. Štvrtá časť sa venuje praktickej zložke bakalárskej práce. Opisuje postup konfigurácie Open IMS Core a testovanie funkčnosti. Je rozdelená na štyri časti podľa jednotlivých krokov konfigurácie.
The bachelor thesis focuses on the architecture of the IP Multimedia Subsystem, its main elements and extension functions. It also deals with the implementation of the IMS network in the simulation environment Open IMS Core, which is also briefly described. The first chapter describes the IMS architecture divided into layers and it also defines the basic elements such as CSCF and HSS. In addition, it briefly characterizes the most commonly used communication protocols and the structure of identity in IMS. The second chapter deals with the open source environment Open IMS Core, it briefly defines the individual parts and contains a list of configuration files. The third chapter introduces the additional services offered by the IMS architecture. It characterizes their basic functions and their way of working. The fourth chapter focuses on the practical part of the bachelor thesis. It describes configuration procedure of the Open IMS Core and testing of its functionality. It is divided into four sections according to the individual configuration steps.
Description
Citation
ŠULGAN, P. Návrh a realizace sítě IMS s rozšířenými funkcemi pomocí Open IMS Core. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Zvončák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Komise neměla otázky k práci. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO