3D Audio standardy v prostředí domácího kina

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou porovnány mezi sebou. Je zde specifikovaný formát MPEG-3D Audio, který je dnes standardem, a uveden způsob polohování virtuálního zdroje zvuku technikou vektorově amplitudového panorámování založeného na vektorech. Dále je zde popsáno, jakým způsobem byl sestaven kodér a dekodér, podporující reproduktorové konfigurace 5.1.2, 5.1.4 a 7.1.4, podle specifikace standardu MPEG-H 3D Audio. V poslední řadě se práce zabývá problémem při panoramování objektového zvuku na standardní konfigurace a je zde také zmínka o poslechovém testu.
This work deals with object-based sound. There is a description of the difference between channel-based and object-based sound and the development of this sound to today's form. Subsequently, formats that work with objects are described, and they are compared with each other. MPEGH-3D Audio format is specified here, which is a standard today, and also the method of positioning the virtual audio source by vector-base amplitude panning. It also describes how an encoder and decoder supporting speaker configurations 5.1.2, 5.1.4 and 7.1.4 has been developed according to the MPEG-H 3D Audio specification. Lastly, the work deals with the problem of panning the object sound to the standard configuration and there is also a mention of the listening test.
Description
Citation
KOVÁČ, D. 3D Audio standardy v prostředí domácího kina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Sluchový vjem přechodu zvukového objektu přes hlavu posluchače nelze u základní metody VBAP vytvořit, tato metoda umí realizovat virtuální zdroje zvuku pouze na aktivním oblouku. Víte proč? Jakým způsobem by bylo možné vyvolat sluchový vjem zdroje zvuku za aktivním obloukem VBAP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO