Využití měřítka anotací pro kresbu účelové mapy v programu MicroStation

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na využití měřítka anotace pro kresbu v programu MicroStation V8. Měřítko anotací lze využívat pro kresbu buněk, uživatelských čar, textových a kótovacích stylů a šrafování. Úkolem práce bylo přepracovat existující knihovnu buněk a knihovnu čar pro měřítko 1:1000 na knihovnu obsahující prvky o velikosti v milimetrech, podle ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. Dále je zde podrobně popsán postup práce v programu MicroStation V8, při kresbě mapy ve výkresovém modelu s využitím měřítka anotací – od založení projektu, nahrání potřebných knihoven využívajících měřítko anotace do nově založeného projektu, tvorby řídícího souboru dgnlib a panelu úloh, až po vkládání prvků při kresbě mapy. Pro ověření funkčnosti přepracovaných knihoven buněk a čar byla použita naměřená data pro tvorbu účelové mapy okolí Hvězdárny na Kraví hoře v Brně, která byla měřena v rámci výuky druhého ročníku v předmětu Mapování I.
The aim of the bachelor thesis was focused on the use of annotation scale for drawing in MicroStation V8. Annotation scale can be used to draw cells, user lines, texts and dimension styles, and hatching. The main task of the work was to rework the existing library of cells and the library of lines for scale 1: 1000 into a library containing elements of size in millimetres, according to ČSN 01 3411 Large scale maps – Drawings and markers. There was also described how the MicroStation V8 works, when drawing a map in a drawing model using annotation scale – from project creation, uploading the libraries using annotation scale to a new created project, creating the dgnlib control file and task panel, to inserting elements when drawing the map. To check the functionality of the reworked libraries of cells and lines, were used measured data to create a thematic map of the Observatory on Kraví hora in Brno, which was measured in the second year of bachelor’s degree in the subject Mapping I.
Description
Citation
PLISKOVÁ, A. Využití měřítka anotací pro kresbu účelové mapy v programu MicroStation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Nosek - tajemník, Ing. Jakub Nosek - člen, Ing. Alena Berková - člen, Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kodýtek - člen, Ing. Jiří Sláma - člen, Ing. Jan Králík, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka představila bakalářskou práci „Využití měřítka anotací pro kresbu účelové mapy v programu MicroStation“. Popsala funkce měřítek anotací, srovnání s klasickým přístupem, postup při přepracování knihoven čar a buněk, tvorbu kótovacích a textových stylů, novou šablonu prvků a panel úloh. Na závěr popsala postup při tvorbě mapy s využitím anotačních měřítek. Vedoucí práce a oponent přečetli posudky. Studentka se vyjádřila k jejich připomínkám.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO