Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sběr a přenos dat do počítače. Přístroj by měl nahradit souřadnicový zapisovač, kterým měříme optickou intenzitu laserového paprsku. Z takto změřené charakteristiky určujeme další parametry laserového paprsku jako jsou pološířka svazku, úhel divergence a Rayleighovu vzdálenost. Realizovaným zařízením - "sběrač dat" měříme dvě hodnoty napětí - napětí detekované na fotodiodě a napětí detekované na vzdálenosti posunutí fotodiody. Měřené napětí je zpracováno a posíláno po sériové lince do počítače. K řídící části je dále připojen předzesilovač pro oba měřené kanály s možností volby zesílení. Jako ovládací uživatelská periferie slouží počítačová aplikace a vykonává grafickou interpretaci naměřených hodnot. Výsledkem celého projektu je kompaktní přistroj ovládaný v prostředí OS Windows s grafickým výstupem.
This Master’s thesis solves a design and construction of device for gathering and transfer of data into computer. The device should replace graph plotter, by which is measured the optical intensity of a laser beam. From this characteristic it is possible to determine other parameters of the laser beam, such as halfwidth of the beam, angle of divergence and Rayleigh length. The described device - “data gatherer” - measures two voltage values – voltage detected on photodiode and voltage detected on distance moved by photodiode. Measured values of voltage are processed and sent through a serial line into the computer. A pre-amplifier is connected to the control part for both channels of measured values with possibility of amplification. Computer application, which performs graphic interpretation of the measured values, serves as user control peripheral. The product of this project is compact device operating under OS Windows with graphic output.
Description
Citation
ŠKROB, R. Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO