Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje bakalářská práce se zaobírá finanční analýzou společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017. V první části bakalářské práce se zaobírám cíli a metodikou této závěrečné práce. V teoretické části se věnuji vybraným ukazatelům a zdrojům finanční analýzy, které jsou nutné pro praktickou část bakalářské práce. V praktické části budou následovat samotné výpočty ukazatelů a představení společnosti. Na základě informací z praktické části navrhuji opatření pro zlepšení finanční situace společnosti pro další roky.
This bachelor`s thesis is focused on financial evaluation of the Zeppelin CZ s.r.o. company between years 2013 and 2017. The first part of my bachelor`s thesis is focused on goals and methodology of this bachelor`s thesis. In theoretical part I am targeting on selected indicators and sources of financial evaluation, which are neccesary for practical part of this bachelor`s thesis. In the practical part there will be selected calculations of indicators itself and preview of the company. On behalf of information from practical part, Iam suggesting corrective actions leading to better financial situation of the company for the upcoming years.
Description
Citation
ZAPLETAL, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázka oponenta - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: Prvním návrhem je návrh zaměstnanců. Z jaké analýzy vyplývá tento návrh? - odpovězeno částečně připomínka Ing. Hornungová: Vaše návrhy by měly navazovat na finanční analýzu, kterou primárně v práci řešíte. Nábor zaměstnanců a propagační stránka společnosti nenavazuje na problémy odhalené v oblasti finanční analýzy. připomínka Ing. Hornungová: V práci máte gramatické chyby. připomínka Ing. Milichovský: V práci máte zpracovánu SWOT analýzu, ale chybí Vám zpracována SLEPTE analýza či jiná analýza tohoto typu. připomínka Ing. Milichovský: V práci máte špatně zařazenu Porterovu analýzu a SWOT analýzu jako součást finanční analýzy. Ing. Milichovský: V práci uvádíte, že chcete využít pro propagaci veletrh. Jaké jsou celkové náklady na veletrhy? - částečně odpovězeno Ing. Milichovský: Jakým způsobem se jako uživatel stroje dostanu k powerbance, kterou v práci zmiňujete? - částečně odpovězeno Ing. Milichovský: Jaký je průměrný počet slunečných dní v České republice? Využili by se tedy powerbanky? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO