Vliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICS

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLízal, Petrcs
dc.contributor.authorNovotný, Michalcs
dc.contributor.refereeGašparik,, Jozefcs
dc.contributor.refereeSchmid, Pavelcs
dc.contributor.refereeSedlák,, Petrcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:19:16Z
dc.date.available2021-11-22T22:19:16Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractTrendem dnešního stavebnictví jsou rostoucí požadavky na kvalitu a komfort budovaných staveb a prostor v nich. Tento trend způsobuje změny v přístupu k navrhování objektů a k budování nových staveb. Jedním z hlavních směrů je velká pozornost věnovaná rekonstrukcím budov a jejich technickým úpravám tak, aby splňovaly právě stále rostoucí požadavky norem a zákonů. Jedním z nejvíce sledovaných parametrů jsou tepelně-technické vlastnosti objektů - tj. lepší kvalita znamená úsporu nákladů na vytápění. S tím se pojí jeden velký trend moderního stavebnictví a to zateplování budov, převážně systémy ETICS. Disertační práce se zaměřuje na základní (vyztuženou) vrstvu systémů ETICS a zkoumá vliv nízkých teplot, působících na hmoty při realizaci systému, na vlastnosti této vrstvy. Tato vrstva je totiž jedním z nejdůležitějších prvků systému, který víceméně určuje kvalitu a životnost celého systému. V úvodní části se zabývá současným stavem problematiky a obecně zateplovacími systémy, jejich základními druhy a výhodami a nevýhodami těchto systémů. V hlavní části práce je řešeno zaměření práce, její cíle a metodické postupy při zkoušení hmot za pomocí laboratorních testů a jsou zde zmíněny výstupy pokusů v podobě výsledků. V závěrečné části se řeší vyhodnocení získaných dat, a výsledky a výstup pro stavební praxi. Samotné téma práce bylo také řešeno ve specifickém výzkumu. Součástí práce jsou také číselné a grafické přílohy se záznamy a výpočty z pokusů.cs
dc.description.abstractThe trend in today's civil engineering are growing demands for quality and comfort constructed buildings and spaces in them. This trend causes a change in the approach to designing buildings and building new buildings. One of the main directions great importance is attached dedicated reconstruction of buildings and their technical adjustments to meet the ever increasing demands being norms and laws. One of the most monitored parameters are thermal-technical characteristics of objects - i.e. better quality means saving on heating costs. In this connection there is a big trend of the modern construction industry and building insulation, mainly ETICS systems. Dissertation focuses on the basic (reinforced) layer of the ETICS and examines the effect of low temperatures, acting on the matter in the implementation of the system, the properties of this layer. This coating is one of the key elements of the system, which more or less determines the quality and durability of the system. The first part deals with the current state of the problem and generally insulation systems, basic types and the advantages and disadvantages of these systems. In the main part of the work is solution focused work, its objectives and methodology for testing materials using laboratory tests and are mentioned outputs of experiments in terms of results. The final section addresses the evaluation of the data and results and output for construction practice. The theme of work was also addressed in the specific research. The works are also numerical and graphical attachments to records of experiments and calculations.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, M. Vliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other77448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34619
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectETICScs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjecttepelná izolacecs
dc.subjectstěrkový materiálcs
dc.subjecttahcs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectpolystyrencs
dc.subjectminerální vlnacs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjecttepelný mostcs
dc.subjectETICSen
dc.subjectinsulation systemen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectscreed materialsen
dc.subjecttensionen
dc.subjectpressureen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectheatingen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectrealizationen
dc.subjectpolystyreneen
dc.subjectmineral woolen
dc.subjectheat lossesen
dc.subjectheat bridgeen
dc.titleVliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICScs
dc.title.alternativeThe influence of the outdoor temperature on the properties of the reinforced layer in the implementation of ETICSen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-06-30-12:09:41cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid77448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:16en
sync.item.modts2021.11.22 22:17:29en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
265.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-18625.pdf
Size:
59.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-18625.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18626.pdf
Size:
208.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18626.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18627.pdf
Size:
293.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18627.pdf
Collections