Analýza teplotního pole podkritického jaderného reaktoru řízeného urychlovačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je diskutovať problematiku podkritických jadrových reaktorov, popísať možnosti merania teploty, vytvoriť model spalačného terča QUINTA v programe Inventor a uskutočniť výpočet pomocou programu Ansys. Teoretická časť je zameraná na jadrovú energetiku a jej možnosti do budúcna a plynule prechádza do problematiky urýchľovačom riadených systémov (ADS), kde diskutuje o možnosti využitia daného systému. Práca je spracovaná z pohľadu elektroenergetiky, so zameraním na problematiku generovania a možnosti monitorovania tepla. Sú tu diskutované možnosti merania teploty za účelom výpočtu a simulácie prestupu tepla. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná s pomocou Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne, kde prebieha výskum zameraný na ADS. Vstupné dáta a veľkosť geometrie boli poskytnuté výskumným tímom z SÚJV a boli použité pre simuláciu prestupu tepla pomocou programu Ansys. Výsledky zo simulácie sú graficky spracované v poslednej kapitole bakalárskej práce.
The aim of the bachelor thesis is to discuss the problems of accelerator driven system, to describe the possibilities of temperature measurement, to create model of the spallation target QUINTA target in the program Inventor and to perform the simulation by using the Ansys software. The theoretical part is focused on nuclear energy and its potential for the future and continues smoothly to the issue of accelerator driven system (ADS), where it discusses the possibilities of using mentioned system. The thesis is processed from the point of view of electrical energy, focusing on generation issues and the possibility of heat monitoring. The possibilities of temperature measurement are discussed here for calculation and simulation of heat transfer. The practical part of the bachelor’s thesis is processed with the help of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, where the ADS research is in process. The input data and the size of the geometry were provided by the JINR research team and were used to simulate heat transfer by using the Ansys program. The results of the simulation are processed graphically in the last chapter of the bachelor thesis.
Description
Citation
MAJER, Š. Analýza teplotního pole podkritického jaderného reaktoru řízeného urychlovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Analýza teplotního pole podkritického jaderného reaktoru řízeného urychlovačem. Posudek vedoucího a oponenta bakalářské práce přečetl Ing. Katovský a v závěru položil studentovi otázky uvedené v posudku oponenta. Student odpověděl na položené otázky. Doplňující otázku ohledně vyjasnění terminologie použité v práci položila doc. Lázničková. Student souhlasil s nevhodně použitou odbornou terminologií. Další otázku položil Ing. Radil ohledně hardwarového vybavení použitého pro simulaci. Student popsal použité vybavení a časovou náročnost simulace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO