Tepelný výpočet motoru s permanentními magnety a klecí nakrátko

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se v první části zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a rozběhovou klecí nakrátko umožňující přímý rozběh ze sítě. Jsou zde uvedeny možné konstrukce tohoto motoru, používané magnety a také jeho funkce. Další část práce shrnuje teorii přenosu tepla potřebnou k výpočtu oteplení elektrického točivého stroje. Následující část se věnuje výpočtu oteplení motoru pomocí metody tepelných sítí a je zde uvedena konkrétní síť pro asynchronní motor. Z této sítě poté vychází nově navržená tepelná síť rotoru synchronního motoru s permanentními magnety s přímým připojením na síť. Pro ověření funkčnosti této sítě je proveden výpočet rozložení teploty rotoru v programu Ansys Workbench. V poslední části je následně uvedena navržená tepelná síť celého motoru a také ověření její funkce pomocí výpočtu v programu Ansys.
In the first part, this project deals with the elaboration of a Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor. Possible designs of the motor, used magnets and also its function are listed there. The next part of the project summarizes the theory of heat transfer needed to calculate the heating of rotating electric machines. The following section deals with the calculation of the heating of the motor using the method of thermal networks and a specific network for asynchronous motor is presented there. A newly designed rotor network of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor is based on this network. To verify the functionality of the network, a calculation of the rotor temperature distribution was done in Ansys Workbench program. The designed thermal network of the whole motor and a verification of its functionality with the calculation from Ansys are presented in the last part of the project.
Description
Citation
HOMOLOVÁ, R. Tepelný výpočet motoru s permanentními magnety a klecí nakrátko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Studentka seznamuje s cílemi práce. Představuje přednosti a konstrukci motoru s permanentními magnety a rozběhovou klecí nakrátko. Dále je uveden motor, který bude použit pro tepelný výpočet. Bude použita metoda tepelných sítí. Je ukázána a popsána tepelná síť rotoru. Dále je ukázána celková tepelná síť motoru. Tepelná síť byla ověřena simulací v programu Ansys a výpočty v programu Matlab. Jsou ukázány obrázky s teplotami v různých částech motoru. Jsou porovnány teploty ze simulace v Ansysu a teploty vypočtené pomocí sítě. Závěrem jsou stručně shrnuty výsledky práce. Studentka zodpověděla obě otázky oponenta i doplňující otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO