Konstrukce prototypového zařízení pro skládání vložek chladičů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh nového a vylepšeného skládacího zařízení určeného pro skládání vložek chladičů v prototypové výrobě s důrazem na zvýšení efektivity procesu skládání a snížení výrobního času. V rešeršní části této diplomové práci jsou popsány rozdílné typy chladicích systémů včetně jednotlivých komponentů obsažených v chladících systémech s hlavním zaměřením na konstrukci chladiče. Dále jsou popsány rozdílné typy skládacích zařízení používané v procesu skládání vložek chladičů a je charakterizován původní návrh skládacího zařízení včetně jeho aktuálních problémů. Na základě rešeršní části této práce je definováno zadání nového skládacího zařízení a představeny dvě koncepční řešení s několika variantami řešení kritických konstrukčních uzlů. Ze dvou koncepčních řešení bylo vybráno jedno finální a jeho kritické konstrukční uzly byly prověřeny nutnými výpočty nebo případnou analýzou. Následně byly vyhotovena výkresová dokumentace nového skládacího zařízení. Nakonec je představen nový vylepšený návrh skládacího zařízení, který je poté zhodnocen.
This master’s thesis focuses on the design of a new improved assembly device of radiator cores used in prototype production. This new design aims on increasing efficiency of the assembly process and shortening the assembly time. In the research part of this master’s thesis are described different types of cooling systems and individual components of the cooling system with focus on the construction of the radiators. Next there are described different types of assembly devices used in the assembly process and the original design of the assembly device with its problems characterised. Based on the research part of this thesis the assignment of the new assembly device is defined and two conceptual designs of the assembly device are introduced together with several solutions to critical construction areas. From two conceptual solutions was one solution selected and its main construction areas were verified with necessary calculations or analysis. The assembly drawing of the new assembly device was created. Finally, a new improved assembly device design is introduced and evaluated.
Description
Citation
HANÁK, J. Konstrukce prototypového zařízení pro skládání vložek chladičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Bauer Tomáš, Ing. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Slovák Marek, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Je simulační úloha MKP analýzy napětí spojovacího mostu rovinně symetrická podél středové roviny kolmé na osu z? Pokud ano, proč nebyla při simulaci využita symetrie? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 2) Zařízení se jeví jako poměrně masivní, což potvrzují i výsledky numerických analýz. Jaká je přibližně předpokládaná hmotnost zařízení? Je možné a vhodné jeho odlehčení i s využitím numerických analýz při zachování požadované tuhosti? Proč nebyly provedeny úpravy a zlepšení konstrukce zmiňované na konci kapitoly 9 na str. 62? Hodnocení: Částečně zodpovězeno Další otázky k závěrečné práci: 3) Při výpočtu napětí řešíte výpočet redukovaného napětí? Jakého? K jakému materiálu tuto hodnotu posuzujete? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 4) Proč jste šroubové spojení nepočítal jako kontakt? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 5) Kolik kusů chladičů je možno vytvořit pomocí tohoto přípravku? Hodnocení: nezodpovězeno 6) Boky chladičů jsou perforované? Jsou tedy částečně prolisována? Hodnocení: Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO