Výrobní hala vývojového centra LISS - technologická etapa zakládání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce řeší technologickou etapu zakládání výrobní haly a vývojového centra LISS. Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, vybrané konstrukce a technologická zařízení jsou založeny na plošných základech. Hlavními kapitolami této práce jsou technologické předpisy pro provádění zemních prací, velkoprůměrových vrtaných pilot a plošných monolitických základů. Na technologické předpisy navazují kapitoly o zajištění a kontrole jakosti, návrh strojní sestavy a drobné mechanizace, časový harmonogram prací a rozpočet. Dále je řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci a organizace výstavby včetně návrhu zařízení staveniště.
This bachelor's thesis addresses the technological stage of the groundwork of the production hall and development centre LISS. The construction is based on bored piles of a wide diameter. Chosen constructions and technological equipment are based on shallow foundations. The main chapters of this thesis are technological regulations for groundwork, wide diameter bored pile and shallow monolithic foundations. Following chapters are about quality assurance and control, design of appropriate building machines and small machinery, time schedule and budget. It also deals with work safety and health protection and organisation of construction including draft of site equipment.
Description
Citation
MALÉŘOVÁ, T. Výrobní hala vývojového centra LISS - technologická etapa zakládání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO