Návrh větrání rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh větracího systému s rekuperací pro zvolený rodinný dům. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde se první kapitola zabývá rešerší větracích jednotek a prvků potřebných pro návrh potrubní sítě. Druhá kapitola se zabývá představením zvoleného domu a volbou vhodných rekuperačních jednotek. V posledních kapitolách se práce zabývá praktickou částí, kdy třetí kapitola řeší návrh vzduchovodů a následný výpočet tlakových ztrát. Ve čtvrté kapitole jsou pak řešeny realizační a provozní náklady.
The present bachelor thesis deals with design of a ventilation system with recuperation for a selected family house. The work is divided into four chapters, where the first chapter deals with the research of ventilation units and elements needed for the design of the pipeline system. The second chapter focuses on the introduction of the selected house and the selection of suitable recuperation units. In the last chapters, the thesis includes the practical part, where the third chapter deals with the design of vents and the subsequent calculation of pressure losses. In the fourth chapter, the implementation and operating costs are looked into.
Description
Citation
PETRÁŠ, J. Návrh větrání rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Komise byla seznámena se závěry posudku vedoucího a oponennta práce. Student zodpověděl všechny otázky oponenta. Během rozpravy padly tyto doplňující dotazy: Na základě čho byly zvoleny rychlosti proudění vzduchu v potrubí? Co způsobilo nižší cenu jednotky Futura L? Jaký je vliv odstranění čidel pro úsporu nákladů? Jaký je vliv na hygienu? Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO