Vícegenerační rodinný dům s provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zhotovením projektové dokumentace pro vícegenerační rodinný dům s provozovnou, který se nachází v Nových Sadech u Velké Bíteše. Vícegenerační rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, zastřešený valbovou střechou. V objektu je také navržena garáž pro dvě parkovací stání, která je zastřešená plochou střechou. Obě nadzemní podlaží jsou využívány jako bytové jednotky. První nadzemní podlaží je pro 2členou rodinu a druhé nadzemní podlaží je navrženo až pro 5členou rodinu. Pro přínos vyhovujících prostor je zde navržena projektová kancelář. Vchod do domu i do provozovny je situován na severovýchodní stranu, kde se také nachází garáž. Před vchody do domu jsou umístěna i dvě parkovací stání pro potencionální zákazníky. Obytná část objektu je situována na jihozápadní a jihovýchodní stranu. Projekční kancelář je orientována na severovýchodní a jihovýchodní stranu. Pozemek vybraný pro tento objekt je rovinatý, umístěn v zastavěném území s rodinnými domy uprostřed vesnice Nové Sady. Vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Obvodové stěny v suterénu jsou z betonových tvarovek zalité betonem. Na obvodové stěny nadzemních podlaží jsou použity keramické tvárnice Porotherm. Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm Miako. Střecha nad garáží je navržena jako jednoplášťová plochá nepochůzná střecha a nad 2.NP je valbová střecha ve tvaru L.
This bachelor's thesis deals with the proposal and preparation of project documentation for a multi-generation family house with business premises, which is located in Nové Sady near Velká Bíteš. The multi-generation family house is designed as a double-storey building with a partial basement, covered with a hip roof. The building also has a garage for two parking spaces, which is covered by a flat roof. Both floors are used as residential units. The first floor is for a family of two, and the second floor is designed for a family of five. A project office is designed for the benefit of suitable premises. The entrance to the house and the business premises are situated on the northeast side, where there is also a garage. In front of the entrances to the house, there are two parking spaces for potential customers. The residential part of the building is situated on the southwest and southeast side. The project office is oriented to the northeast and southeast side. The plot selected for this building is flat, located in a built-up area with family houses in the middle of the village of Nové Sady. The entrances to the building are designed as wheelchair accessible.
Description
Citation
JANEČKOVÁ, A. Vícegenerační rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. František Vajkay, Ph.D. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
- popis vybrané lokality - základní informace o objektu, zastavěná plocha, obestavěný prostor, dispoziční řešení - bližší popis jednotlivých oddílů stavby, způsob založení objektu, základní popis svislých konstrukcí, stropních konstrukcí, schodiště a střechy - popis vnějšího vzhledu budovy, popis použitých výplní otvorů v obvodových stěnách otázky oponenta - dotaz na doplnění navrženého dispoziční řešení vstupu do objektu - dotaz na vhodnost dispozičního řešení kanceláří, obývacího pokoje a kuchyně - dotaz na základové konstrukce - vysvětlení rozdílu mezi základovou železobetonovou deskou a podkladním betonem - zdůvodnění návrhu přizdívky v suterénním podlaží - dotaz na způsob vedení svodného kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2.NP - dotaz na objasnění způsobu vytápění objektu - řešení návrhu vnitřní nosné stěny z hlediska akustiky - dotaz na dostatečnou výšku vytažení hydroizolace nad přiléhající terén - zdůvodnění použití extrudovaného polystyrenu pro zateplení soklové části zdiva
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO