Měření průtoku plynů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tepelných snímačů průtoku. Jsou zde krátce popsány základní vlastnosti proudící tekutiny a základní pojmy v oboru měření průtoku a možnosti jeho měření. Podrobněji je zde popsán princip funkce tepelných snímačů průtoku a jejich provedení. Dále byla s čidly FS2 a FS7 od firmy IST AG provedena série měření. V měření byly zjištěny požadavky na napájení, časové konstanty a série měření za účelem určení matematického modelu čidel. Matematické modely byly sestaveny různými způsoby a byla zjištěna jejich závislost na teplotě. Díky měření bylo možné navrhnout univerzální elektronický obvod řízený mikrokontrolerem Arduino Mega 2560. Mikrokontroler provozuje snímač v režimu konstantního rozdílu teplot. S navrženou elektronikou byla provedena kontrolní ověřovací měření a bylo ověřeno potlačení parazitního vlivu teploty.
This bachelor's thesis is focussed on thermal flow meters. There are shortly described basic characteristics of flow and basic terms in flow measurement and its opportunities. The principles of operation of thermal flow meters and its implementation is described closely. With sensors developed by the company of IST AG called FS2 and FS7 was done series of measurements, like measurement of time responses, supply demands, and measurements in the view of determining of mathematical models of the sensors. Mathematical models were determined in a few different ways and its dependence on ambient temperature was found. Thanks to measurement were designed universal electric circuit controlled by microcontroller Arduino Mega 2560. Microcontroller keeps sensors in constant temperature difference mode. There were made trial measurements with designed electronics and the suppression of temperature was checked.
Description
Citation
MAJVALD, F. Měření průtoku plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO