Negativní dopady obnovitelných zdrojů na životní prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Dnešní společnost si více než kdy dřív uvědomuje potřebu ochrany životního prostředí. Jedním z témat ochrany životního prostředí jsou obnovitelné zdroje energie. Jejich přínos tkví především v redukci emisí skleníkových plynů a snížení závislosti na fosilních palivech. V jednotlivých kapitolách jsou zkoumány výrobní procesy, provoz, recyklace a možné nehody spojené s obnovitelnými zdroji. Pozornost byla především věnována nejpoužívanějším obnovitelným zdrojům. Na závěr jsou negativní dopady vyhodnoceny a je uvedeno, jaké obnovitelné zdroje jsou ekologicky šetrné.
Current society understands the need to protect the environment. Renewable energy resources are one of the major topics of environmental protection. Their benefits are reducing greenhouse gas emissions and reducing dependence on fossil fuels. The production process, operation, recycling, and possible accidents of renewable energy resources are investigated in each chapter. Attention was paid mainly to the most used renewable sources. Finally, the negative impacts are evaluated, and it is defined which renewable energy resources could be classified as ecological.
Description
Citation
KOPEČEK, M. Negativní dopady obnovitelných zdrojů na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: S jakým vstupním palivem je uvažováno u LCA (life cycle analysis) zplyňování biomasy? Částečně zodpovězeno. Ke kterým biopalivům se negativa uvedená v práci vztahují? Částečně zodpovězeno. Popište uvedenou pyrolýzu kompozitních materiálů a její produkty. Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO