Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se v~první části zaměřuje na problematiku profesionální údržby prádla. Rešeršním způsobem je zpracován náhled do běžných prádelenských procesů a~provozů. Dále se práce věnuje experimentu, který je hlavním výstupem. V~provedeném experimentu je sledována závislost spotřeby pračky a~sušiče na teplotě máchací vody. Na základě teoretických znalostí o~viskozitě se předpokládá, že se stoupající teplotou máchací vody vznikne úspora energií. Výstupem je návrh měření spotřeby energií a~matematický model popisující zmíněné závislosti.
The first part of the bachelor thesis is focused on the professional laundry maintenance issue. View into the common laundry processes and operations is processed by the research way. Then the thesis deals with the experiment, which is the main output. Dependence of the consumption between a washing machine, dryer and temperature of rinsing water is monitored in the performed experiment. On the basis of theoretical knowledge about the viscosity it is assumed that with the rising temperature of rinsing water there is an energy saving. The thesis output is suggestion of energy consumption measurement and mathematical model describing dependencies mentioned.
Description
Citation
NĚMEČEK, Z. Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Vondál, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
1.Student představil svou BP - prádelenský proces - popis experimentu - sledované veličiny - analýza úspor 2.Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3.Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta 4.Členové komise položili dotazy k BP: Jak se dá zvýšit index determinace? Jakou jste zvolil hladinu významnosti u provedené regresní analýzy? Diskuse nad použitím softwaru STATISTICA. 5.Student částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO