Negativní vlivy Internetu na lidskou společnost a komunikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, je to také virtuální svět. Internet je používán téměř ve všech sférách lidských aktivit – domácnost (Chytrá Domácnost), komunikace, vzdělání, dopravní systémy atd. Díky internetu se lidský život stal jednoduší. Vznik internetu sebou přinesl velké množství výhod, nicméně tento vynález má i negativní efekty na lidsky život. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat hlavní negativní dopady internetu na lidskou společnost a komunikaci. Tato práce se zabývá internetovými jevy, které ovlivňují společnost tím nejvíce negativním způsobem. Internet je v této práci taky analyzován jako komunikační kanál. Tato práce pojednává o vlivu internetu na jazykové aspekty a dopadu beztrestnosti na komunikaci. Studium literatury a provedení výzkumu v oboru spojeného s daným tématem byly hlavními podklady pro tuto práci.
At present, it is possible to speak of the Internet as one of the most significant inventions of humanity. The Internet is not only a worldwide system of integrated computer networks where a huge amount of various information is stored. It is a whole virtual world. The Internet is used almost in all spheres of human activities – home (Smart Home usage), communication, education, transportation system, etc. With the emergence of the Internet human life became easier. Carrying a huge amount of advantages, this invention, however, also possesses certain disadvantages that affect human life. The purpose of this bachelor thesis is to examine the main negative impacts of the Internet on human society and communication. This thesis discusses the Internet phenomena that affect society in the most negative way. Also, the thesis analyses the Internet as a communication channel. It deals with the influence of the Internet on the language system, and with the impact of impunity on communication. The information was gathered by studying literature and conducting the research in the fields connected with the topic of this thesis.
Description
Citation
PERSHINA, M. Negativní vlivy Internetu na lidskou společnost a komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Magdalena Šedrlová (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka přednesla vyčerpávající prezentaci své práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO