Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou operačního výzkumu. Poté bude rozebrána současná situace společnosti, předmět podnikání apod. V analytické části bude zkoumána konkrétní situace týkající se procesu ve firmě, současně budou uplatněny poznatky lineárního programování a proveden pokus zjistit, zda lze tato matematická disciplína prakticky využít i v nevýrobní firmě, která se prioritně zabývá poskytováním logistických služeb. Nakonec budou výsledky interpretovány pomocí software Maple.
The Bachelor’s thesis is focused on the processes taking place in the firm and their optimization using linear programming. At the first part of thesis the theoretical background, basic concepts and methods are defined, thus become familiar with operational research. Then the current situation and subject of business of the company are analyzed. The analytical section will examine specific situation related to the process in the company, knowledge of linear programming will be applied and we will attempt to find out whether these mathematical discipline can be practically used also in nonmanufacturing company, that is primarily engaged in providing logistics. Finally, the results will be interpreted using the software Maple.
Description
Citation
ZAORALOVÁ, H. Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO