Polovodičový Teslův transformátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na teoretický popis fungování Teslova transformátoru, na jeho návrh včetně elektroniky a na jeho následnou stavbu. Je popsána základní teorie k náhradnímu schématu transformátoru. Je obecně popsán Teslův transformátor, dále jsou popsány způsoby buzení primární strany transformátoru, vznik výboje, skin efekt a význam rezonance. Dále je v práci popsaná konstrukce držáku primární cívky, sekundární cívky. Práce obsahuje obrazec silové desky z programu Eagle, a vše je doplněno fotkami. V práci je popsán postup při oživení a popsány všechny průběhy, které byly měřeny před a po zapojením sekundární cívky.
The bachelor's thesis focuses on a theoretical description of the operation of Tesla's transformer, its design, including electronics, and its subsequent construction. The basic theory of the transformer replacement scheme is described. The Tesla transformer is generally described, as well as the methods of excitation of the primary side of the transformer, the generation of the discharge, the skin effect and the meaning of resonance. Furthermore, the work describes the construction of the primary coil holder, secondary coil. The work contains a pattern of the power board from the Eagle program, and everything is accompanied by photos. The work describes the recovery procedure and describes all the waveforms that were measured before and after the connection of the secondary coil.
Description
Citation
PAŘENICA, J. Polovodičový Teslův transformátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci na téma Polovodičový Teslův transformátor. Nejprve seznámil komisi se zadáním a osnovou práce. V této části student dopodrobna rozvedl odvedenou práci, bohužel jen slovně bez vizuálního doprovodu. Součástí práce byly fotografie měřicího pracoviště a oscilogramy vybraných veličin. Bohužel tyto oscilogramy Na závěr student shrnul vykonanou práci. Student nejasně odpověděl na první a druhou otázku oponenta. Poslední otázku oponenta student vysvětlil výstižně. Na doplňující otázky komise student dokázal s menšími potížemi odpovědět. S velkou pomocí komise dokázal odvodit vztah pro rezonanční kmitočet.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO