Lyofilizované ovoce - chemické vlastnosti a možnosti zpracování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá chemickou analýzou vybraného mraženého, sušeného a lyofilizovaného ovoce, a to Mirabelky nancyské, aronie Nero a odrůd černého rybízu Ben Gairn a Ben Lomond. V teoretické části je uvedeno taxonomické zařazení a botanická charakteristika vybraných druhů ovoce. Dále je zde popsáno využití zvoleného ovoce v potravinářství. Obecně se teoretická část zabývá lyofilizací a sušením ovoce a potravinami „raw food“. V této části jsou dále popsány metody stanovení fenolických látek, anthokyanů, antioxidační kapacity, dále pak stanovení vitaminu C a sacharidů. V experimentální části byla provedena stanovení vybraných biologicky aktivních látek: celkových fenolů, celkových anthokyanů, antioxidační kapacity, vitaminu C a sacharidů. Pro všechna stanovení byly mezi sebou porovnány mražené, sušené a lyofilizované vzorky jednotlivého ovoce. Dále byly jednotlivé druhy ovoce porovnány mezi sebou. Po vzoru raw food byl z lyofilizovaného ovoce navržen výrobek.
This diploma thesis deals with chemical analysis of selected frozen, dried and lyophilized fruit, specifically Mirabelle de Nancy, Aronia Nero and blackcurrant varieties Gairn Ben and Ben Lomond. In the theoretical part taxonomy and botanical characteristics of selected fruit are given. Subsequently the utilization of fruit in food industry is described. In common the theoretical part focuses on lyophilisation and drying of fruit and raw food. Further in this part the methods of phenolic substances, anthocyanins, antioxidant capacity and finally ascorbic acid and carbohydrates value measurements are specified. In the experimental part the value were determined measurements of biologically active substances: total phenols, total anthocyanins, antioxidant capacity, ascorbic acid and carbohydrates. For all value measurements were compared the frozen, dried and lyophilised samples of every single fruit. Further, the every sort of fruit were compared to each other. Following the raw food preparaon a product of lyophilised fruit was made.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, K. Lyofilizované ovoce - chemické vlastnosti a možnosti zpracování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Nevýhody lyofilizace ? Podmínky sušení vs. lyofilizace ? doc. Obruča: Data jsou vztažena na hmotu nebo sušinu ? Teplota zmražení vzorků ? doc. Diviš: Co to je zhášecí aktivita ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO