Podnikatelský záměr pro internetový portál zprostředkující IT služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je podnikatelským plánem pro nově vznikající internetový portál zprostředkující IT služby. Tento plán je rozdělen do tří částí a to do teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy, které spadají do této oblasti podnikání. Analytická část je zaměřena na analýzu společnosti, konkurence a prostředí na trhu. Návrhová část je popsána dle obvyklé struktury podnikatelského plánu. Je zde popsána funkční stránka portálu, marketingový mix, kterým se bude webový portál propagovat. Dále organizační plán, hodnocení rizik a finanční plán. Tento podnikatelský záměr bude použit k reálnému využíti v praxi.
This bachelor thesis is a business plan for emerging internet portal mediating IT services. This plan is organized into three parts – theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part describes terms that belong into this business area. The analytical part is focused on analysis of the company, competition and market. The proposal part is described as usual structure of business plan. It describes portal functions and marketing mix by which the web portal will be promoted. Then there is described organization plan, risk assessment and financial plan. This business plan will be applied to real practical use.
Description
Citation
SLOVÁČEK, J. Podnikatelský záměr pro internetový portál zprostředkující IT služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Klčová: Kalkulace výnosů. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO