Metody útoků na operační systém Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost Linuxového jádra z útočníkova pohledu. Snaží se identifikovat a zmapovat veškeré charakteristické rysy a metody používané dnešními počítačovými piráty. Jedním z cílů této práce je poskytnout komplexní pohled na danou problematiku. Ve výsledku tak může sloužit jako malá referenční příručka komukoliv, kdo má zájem o rozšíření znalostí z oblasti jaderné bezpečnosti. Práce se skládá ze čtyř částí. První opakuje a definuje nejzákladnější pojmy a členění z oblasti operačních systémů. Druhá a třetí část tvoří jádro práce. Zahrnují principy a metody používané pro skrytí procesů, souborů, spojení apod. Poslední kapitola je věnována doprovodným tématům. Přílohou k této bakalářské práci je skupina jaderným modulů, které demonstrují diskutované problémy, a tabulky, porovnávající současné rootkity.
This bachelor thesis focuses on the Linux kernel security from the attacker perspective. It tries to identify and map all key features and methods used by nowadays cyber-terrorists. One of its aims is to give a comprehensive overview of this topic. At final, it can serve as a small reference for everybody who wants to broaden his knowledge of Linux kernel security. The work consists of four parts. The first part repeats and defines basic notions and taxonomy of operation systems. The second and third part form the core. They cover principles and methods used to hide processes, files, connections, etc. The last chaper is devoted to related issues. A supplement of this bachelor thesis is a set of demonstrating modules, which implement discussed problems involved, and tables, where can be found a comparison of nowadays rootkits.
Description
Citation
PROCHÁZKA, B. Metody útoků na operační systém Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO