Nosná konstrukce ŽB komínu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Má bakalářská práce řeší statické schéma dříku stávajícího komínu, zatížení, vyhodnocení vnitřních sil v programu SCIA ENGINEER a posouzení na kombinaci namáhání M + N. Stávající výztuž je posouzena na danou kombinaci namáhání v šesti vodorovných řezech po výšce komína. Součástí mého výpočtu je vytvoření algoritmu v programu MS EXCEL pro posouzení vybraných mezikruhových průřezů komína na kombinaci namáhání M + N.
My chachelor work solves the static diagram shaft of the contemporary stach, a load, an analyse of inside powers in the programme SCIA ENGINEER and a review combination load M + N. The contemporary steel reinforcements is an appreciating to definite the combination load in six horizontal cuts along the height stach. My calculation includes the produce algorithm in the programme MS EXCEL for the appreciating choice intercircular cats of stach on the combination load M + N.
Description
Citation
HASALA, I. Nosná konstrukce ŽB komínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO